பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/27

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


14 ஐங்குறுநூறு மூலமும் (முதலாவது லிதழ் என முடிந்த்தத்: தொடர்லிறுதி தம்முற்ரும்வரின், லகம் றகரவொந்கருத்து, முரித்தே: (தொல் எழுத் 214). என்ழி ஆகுர்ஆஇழத்துத்,அதம்,இடுமென்பது க்ெரீள்ப்ப்டும்’ல்ே என்பு தி, இதில் டியைர்த வேறுவினக் கிளவி. கேண்டிை, கேளாய் ஒழுகுந் தன்மை. வழிவழிச் சிறக்க என ஒற்றுமித்தல் இலக்கணமாயினும் ஒற்றின்றியும் பாடம் கருகலும் உண்டு. பழிதீர் செல்வ மொடு வழிவழி இறந்து (தொல்.பொ. 422) என ஆசிரியர் தொல்காப்பியனுர் கூறியதனுலு மறிக. அறமும் இன்பமும் எய்ததற்குரிய பொருள் வருவா யாகலின், விளகவலே என்றும், புகழ்வளர்ச்சிக் குரிய ஈகைக் கிடமாதலின் வருக இரவலர் எ ன் ம் வேட் டாள். இது விருந்து புறக்கருதலும் சுற்றக் கிழாலும் இசை வளர்ச்சலும் கூறிற்று. - அமைகன் புறத்தொழுக்கமுடையஞ்கலின், காதல் பொதுமக்ளிபாற் செல்லுமுகத்தால் கலம்கள் சுருங்குகல்க்ண்டு அது நிகழாம்ை குறித்த: - சிறக்க எனத் தோழி வேட் ங்கில் கன்னியல்பாகவின் (கொல்.போ.289) என்பத். இல், கோழி உமனுடையளாய் அவன் கேண்மை சிறக்க வேண்டுதல் அமையும் என்க. பலவாகிய இதழ்களாற் சிறப்புடைய நீலக்கோடு கெய்த்ல் நிகர்க்கு மூன் என்றகளுல், குலமகளிாேடு பொது மகளிர் கிகிர்க்கு முக்க்தால் இகலி யொழுகுவர் என உள் இருறை கொள்க. மெய்ப்பாடும் பயனும் அவ்ை, (e.) வாழி யாதின் வாழி. யவினி பால்பல ஆறுக பகடுபல றக்க எனவேட் டோளே யாயே, யாமே