பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/30

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விள ຂໍaa/ສນຍຸພໍ່ 17 லதப்பய்ன், ' க்ாம்ஞ் சான்ற கடைக்கோட் காலை, தர்ன்ற் மக்களொடு அவன்றி, அறப்புரி சுற்றமொடு , இழத்தியும், சிற்ந்தது பயிற்றல்’ (தொல், ெ .. என்ப். நெல்லொடு பேரும் என்றும் பாடம். வியர்த்தல், வேர்த்தல் என வரு தல்போல, பெயர்கல், பேர்த்ல் என்வும் வரும். மெய்ப்பாடும் பயனும் அவை. - வாழியாதன் வாழியவினி பகைவர் புல்லார்க பார்ப்பா போதுக எனவேட் டோளே யாயே, யாம்ே பூத்த கரும்பிற் காய்த்த நெல்லிற் கழனி யூரன் மார்பு பழன மாகற்க வெனவேட் டேமே. இகவுமதி: ', : , : “NG . . • .. . . . . . . . . . . . دي ・ - リ・:。""。 :- வேள் இல்லதமே விதம் பி ஒழுகினுள்; ரவர்க்கெல்லாம் பொதுவாகிய ய | ன ல் என விதம்பினேம் யா,

  • *
பினேய த்துப்

சித்தாக 、 படும் கெல்லின்புமுடைய வான்ென்றது.சன்று. ... . . . . .” பொதுமகளிரையும், கட்டயம்து பயன்படும் துல்டிகளிரையும் ஒப்யனேப்பான். எ. அ. ஆதனவினி வாழ்க என்றும், பகைவர் -: تco-ما கம் பெருமித மிழந்து புல்லரிசிச் சோறுண்க என்றும், பார்ப் பார்மறை ஒதுக என்றும் கலைமகள் இல்லறத்திற்கு வேண்டு வனவே கினேந்து ஒழுகினுளாக, யாங்கள், பூத்து, விளங்கும் கரும்பும், விளேந்து கிடக்கும் செல்லுமுடைய கழனியூானதி மார்பு எல்லார்க்கும் உரித்தாகிய பழன மாகா கொழிக என வேட்டொழுகினேம். எ.அ. புல், புல்லரிசி. இக் கருக்கேகொண்டு சேஞ்வயை ரும் ' புற்றின்றல் உயர்திணைக்கு இயைபின் றெனப்ப்டாது'!