பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


18 . ஐங்குறுநூறு மூலமும் (முதலாவது (சொல்.173:உ)ை என்ருர் பார்ப்பார், வேதியர்: இவர், ம்: தீதும் ஆசர்ப்ந்து நேர்க்கி உறுதி கூறுவர் என்பர் ாசிரிய்ர்ன் (தொல், பெர். 50.1 உர்ை.) " அந்தணர் வேள் ப்ே ப்ரும்ன்ற முற்றுக" என்மூர் மதிவாணனர். (சிலப். டி.ம்ேற்) காறுபடுநெல்' என்ருற்போலக் காய்க்க நெல் என்ருள் என்பது கச்சி ர்ைக் கினியம், கழனி, வயல், பழனம், ஊசவர்க் கெல்லாம் பொதுவாகிய நிலம். ஆகற்க என்பது விய்ங்கோளெதிர்ம்ற்ை. எண்லும்மை கொக்கது. இன், உருபுகொக கின்ற சாரியை. ... உலகு புக்கும் வேந்தனே வாழ்த்தும் விருப்பினுேர், அவன் பகைவர்கேடும் ஒருவாற்றின் அவற்கு ஆக்கமாம். என்று கருத்பவாகலின், பகைவர் புல்லார்க என்று கூறப் பட்டது. "குணமுதற் ருேன்றிய வாரிருள் ம்கியின், கேப் வன கெடுககின் செவ்வ ராக்கம் ' (மதுரை. 195-6) என்று பிறரும் கூறுதல் காண்க, அவ்வாறு பெற்ற ஆக்கம் கிளேக் தற்கும், வேகமோதிதல்ால் வேள்விகடப்ப, வானம் பொப் பாது மாமழை பொழிய, விண்பொருள் மிகுசிலால் இல்லறம் சிறத்தற்கும் பார்ப்பா ரோ தக என வேட்டுகின்ருளாம். இனி, பார்ப்பாசோதி வேட்பித்தலால் அரசன் வாழ்நாள் பெருகுதல் கருகி, பார்ப்பார் ஓதுக என்ருள் என்றுமாம். வேக்கன் வேள்வியின் பாண்டுபல வாழ்க" என்ருர் மதி வாணனர். பகைவர் புல்லார்க எனவே, நட்டோ, கிளேஞர் முதலர்பினர்.அமுதுண்க எனச் சுற்றத்தழாலும் விருந்தோம் பலு மாகிய மாண்புகள் கூறியவாரும், கலைமகள் கான் கூடி பின்புறும் கல்ே வன்ம ர் பினே ப் பாத்தையர் நோக்கிலும், பொருது. புலக்கும் பர்ன்மைய ளாகலிலுைம், உள்ளுறை யால் கலைமகனது புறத்தொழுக்கக்கைக் கூறுகின்ரு ளர்கலி குலும் ஊரின்மார்பு பழன மாகற்க எனவேட்டேம் என். முள். - பெண்ணியலா செல்லாரும் கண்ணிற் பொதுவுண்பர்,

.A) - * + - - * - - கண்லேன் பாக்கங்கன் மார்பு” (குறள். 1811) என்றகளுல்,

- - = : ” ه - ہچسے 承 சீவகசிக் காமணி. Յ Գ >ה ד' ; "י ואה. כ" : ac