பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/35

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 21 கன்.நிற்றலால் கலைமக்ன் கம்பாற்காகலன்எனக் கலேiமகள் முன் சுருக்கி,க்திரியும் பாக்கை மடங்குவாகவின் முன்கடை என இடம்: அறிக. துறைக்கண் வாழும் முதலைப்போக்து உடனுறையும் முழுமீன்களின் முதுமை கருதாது உண்டொழுகும் ஊரன் ன்ன்றதனல், கலமகன் தன்மனேக்கண் தன் ைேடு உடனுறை , . யும் தலைமகளின் தலைமை கருகாது அவள் கலம் கெடுக்கின் - முன் எனக் தனியுறு கிளவி கோன்ற் உள்ளுறுக் திரைக்க வாறு, மெய்ப்பாடும் பயனு மவை. இவை பைந்தும் கற் § - - பின்கண் நிகழ்ந்தது கூறின. இ . •. fo z 6. வாழி யாதன் வாழி யவினி வேந்துபகைதணிகயாண்டுபலநந்துக. எனவேட் டோளே யாயே; யாமே மலர்ந்த பொய்கை முன்தந்த தாமரைத் தண்டுறை யூரன் வரைக எந்தையுங் கொடுக்க வேணவேட்டேமே. களவினிற் பலகா ளொழுகிவந்து வரைந்துகொண்ட தலைமகன் தோழியோடு சோல்லாடி, யான் வ ைர ய து ஒழுகுகின்ற நாள் கியிர் இங்கு இழைத்திருந்த திறம் யாது ” என்ருற்கு அவள் சொல்லியது. ப.-ரை - கின்னே யெதிர்ப்பட்ட வன்றே வரைக்தா யெனக் கொண்டு இல்லறத்திற்கு ே ಮೀ@ಣ விதம்பி ஒழு கியத்ல்லது தவிே பிறிதொன்றும் நினைத்திலள் ; யாங்கள், அகன்ற பொய்கைக்கு அணியாகத் தாண்மையுடையலுரனுத லால் அத் தண்டுறையூரன் மனத்து அணியாம் விண்ணம் இவளே வரைவாஒக் எந்தையும் கொடுப்பானுகள்ன துர்வி னேம். எ. அ. சண்டுத் தலேவியை யாய் என்றது எதிர்ப் பட்ட தான்றே கற்புப் பூண்டொழுதுகின்ற சிறப்பைநோக்கி.