பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


2d ஐங்குறுநூறு மூலமும் (முதலாவதி, இற்செறிப்பும், வேற்று வரைவு வருதலும் பிறவும் நிசத் தமையின், எந்தையும் கொடுக்க என் வேட்டேம் என்ருள். எனிலுமாம். வேந்து பகை கணிக என்றமையின்,தலைமீது களவின்கண் வரை விடைவைத்துப் பிரிக்கவழிக் தன்னுயின், உரிமையும், அவன்வயிற் பாக்கைமையும் கூறற்பாலன் : அம். - :வாளாண் ஏதிரும் பிரிவு ". தலைமகற்குக் த * 甄 யென்ப துட்கொண்டு கின்ற அவனது பொறையுடைம்ை. சிறப்பிக்க வாது. இனி, பெறற்கரும் பெரும் பொருள் ” (தொல், - . . . . . . . . . . . . . . . ; o , ' ' - e. . . . . . . . . . பொ. 150) என்ற சூக்திசத்து அற்ற மில்லாக் கிழவோட் சுட்டிய தெய்வக்கட்த்திலும் ' என்பதனேக் கிழவோம் சுட் டிய எனப் பாடங்கொண்டு, ஆங்கு சிகழும் கூ ற் று க்கு உதிர்ாண்மாக்குவர் இளம்பூரணர் கச்சிஞர்க்கினியரும் இன் இ) யுடம்பட்டுரைப்பர். மெப்ப்பாடும் பயனும் அவை. 7, வழியாதன் வழி யவினி அறநனி சிறக்க அல்லது கெடுக என்வேட்டேர்ளே யாயே! யாமே. உளப்பூ மருதத்துக்கி ளேக்குருகிருக்கும் தண்டுறை யூரன் றன்லூர்க் கொண்டனன் செல்க வேணவேட்டேமே. பு-ரை:- கி ன் னே எதிர்ப்பட்டஞான்றேன். வசைக்தா பெனக் கொண்டு, ஆகனவினி வாழ்க என்றும், அறவின மிகவோங்குக என்றும், அல்லதாகிய பாவம் முற்ற வும் கெடுக என்றும் கலைமகள் இல்லறமே வேண்டி யொழுகி னுளாக, பாங்கள் .ளே பொருந்.ெ பூக்கஃாயு.ைப் ம்: மாக்கில் குருகுகள் சும் கிளே சூழவிருக்கும் குளிர்க்க துறை