பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/62

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 43 இன்ருரெனக் கருக்கழிந்து கூறியதற்குக் காரணம் குறிக்க ாறு. இதனுல் கலைமகள்பால் பொருமை என்னும் மெய்ப் r தான்திற்அ. எனேமெய்ப்பாடு: இளிவாலைச் சார்ந்தت பெருமிதம். பயன்: வாயில் நேர்கல். . இனி, பேராசிரியர், பயவுவமப் போலிக்கு இதனை உதாரணமாகக் காட்டி, இதனுள் தலைமகன் கொடுமை கூறியதல்லது அக்கொடுமைக் கேதுவாகிய தொன்றுவிளங்கக் அறியதில் வாயினும், இழிந்த வேழம் உயர்ந்த கரும்பிற் பூக்கும். எனவே, அவற்றிற்கும் இழிபு உயர்வாம் என்ப தொன்றில்: ; எல்லாரும் இன்பம் கோடற்குரியர் கலே 翌岛菇ற்கு என்றமையின், யாமும் பாக்கையரும் அவற்கு ஒக்க னம் என்றமையின் அவை கூறிஞ ளென்பது, ’ (தொல்காப். - 》* - ): ! ټحم பொ. 300. உரை) என்பர். - - கொடுமை நாணி என்றும் பாடம் உண்டு. இஃது சடெழுதிஅோல் முன்பாட்டை ஐக். 11) யெழுதிய கினே வினுல் நேர்க்க பிழையாகும் போலும். பேராசிரியர் உசைப் பதிப்பின்கன்னும் இப்பாடமே காணப்பெறுகின்றமையின் இப்பிழை அவர்காலத்துக்கு முன்பே கோன்றிய கொன்மை , | * °, # ir. - * - * .مهمی . ش . * ಮ೬ಐಲೂ ಸಹ, இனி, பிழையின்மை கருத்தாயின் ಜೂ೯ கொடுமைக்கு நாணி யாம் ஆற்றுவேமாக ; கோள்கள் ஆற். து மெலிக என்றுரைக்க. (2) 13. பளியுடை நன்மான் பொங்குளை யன்ன அடைக ைவேழம் வெண்பூப் பகிருந் -— . - - தண்டுறை யூரன் பெண்டிர் துஞ்சூர்யாமத்துந் துயிலறி யலரே. வாயிலாய்ப் புக்கார்க்குத் தலமகள், அவன்பெண் டிர் நள்ளென்னும் யாமத்தும் துயிலார்; அவர் அறியாமல் அவன் வரும்திறம் யாது?’ எனச்சொல்லி வாயின்மறுத்தது. ப-ரை :-பரியுடை கன்டிான் தலேக்கணிந்த வெண் கவரிபோல வேழம் வெண்பூவைக் கொள்வாரைக் குறித்துக்