பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தலைமை உரை

'மருதரே சம்போகி கெய தலம் மூவன் கருதுக்குறிஞ்சி கபிலன்-காசிய பாலேயோத ல்ாந்தை பனிமுல்லே பேயனே அாலேயோ தைங்கு று து .'

என்னும் பழைய பாட்டினுல் உண சலா ப.

இக்.ாலே ஐந்து பகுதியாகப் பிரிக து: ப குகி ஒன் அக் குப் பத்துப் பர்ட்ல்கள் ட்ங்கிய பீக் துட பத்தின உட்பிரி வாக அமைத்து, ஒவ்வொரு கலப்பிற் சம கருப்பொருள் முதலியவற்றின் பெயரோடு இன்னக துப் பக எனப் பெய ரிட்டுக் தொகுக்கிருக்கின ற மறையைக் கூர் த கோக்கின், இத்தால் தொகுக்க ஆசிரிய இக சகைய தாலொன் கை உருவாக்க வேண்டுமென முனை சே கம முள்ளத் திட் கொண்டு, ஐக்திணைகளில் எவ்வெக் கினையை எவ்வெப் புலவர் பாடுவதில் வல்லுனர் என்பதன ஆராங்க அல் வப் புலவர்களையணுகிப் பாடல் இயற்றச் செய்து, அவர்கள் புதி தாகப் பாடித் தந்த வற்றைக் கொண்டே இல் விகம் இன் அாலத் தொகுத்தனரோ எனக் கருது கற்கும் இடமுண்டு.

இக் லேத்_தொகுத்த ஆசிரியர் சனகப் புலவாகிய லத்திை - .கூடலூர்கிழார் என்பார். தொகுப் பித்தோன் பானேக்கட்சேய் மாந்தரஞ் சோதிரும் பொன்ற என்னும் சே வேந்இன்டெலூர் கிழாரைச் சே காட்டுப் புலவர் என்பர் மகாமகோபாத்தியாய உ.வே. சாமிகாத ஐயா வர்கள். எனினும், தொகை கால்களைச் சங்கத்துச் சான் ருேர்களே தொகுத்தார்கள் என்பது பண்டைய உ ையா சிரியர்கள்* உரைகளால் அறியப்படுகின்றமையின் இங் த ல் தொகுத்த இப் புலவர், சோகாட்டவரே யெனிலும் சங்கப் புலவர் என்பதில் கடையில்லை. இ. புலவர் புலன் துறை முற்றிய னன் ற் சிறப்பிக்கப்படுகின் றமையின், இவர் இலக் கண இலக்கியக் கடலின் கரை கண்டவரே பனறி தண்ணிய பல கல்கன்யும் கற்றுத் துறைபோயவர் எனறு கருதப்படு சின் ருர். இப் புலவரின் கண்பனுகிய யானே க்கட் சேய் மாங் தரஞ் சேசலிரும்பொறை இறக்த ஞான் , இவர் இரக்கிப்

  • மலேபசேடாம் 145-ஆம் அடி சச்-உாை பார்க்க.