பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


齣 ஐங்குறு நாற்.அச் சொற்பொழிவுகள்

தமிழ்ப் பெருஞ் செல்வமான இன் நூலே அச்சிட்ே இனிப்படுத்திய மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ. வே. ஐககொதைங்ாவர்களது பேருடகாரத் தகைமையைத் தவி ஒம் என்தம் பாராட்டும். இந் நூலின் முதற் பகுதியாகிய தத்தினேயின் தாறுபாடலுக்கும் தமிழ்மொழியின் சேழுமையும் செழுமையும் செறியப் புத்துரை ஒன்றெழு

ச்சிட்டு வெளிப்படுத்திய சித்தாந்த கலாநிதி தமிழ்ப் .ே: ஒளவை. சு. துரைசாமிப்பிள்ளையவர்களது ஆமையும் தகைமையும் சாலவும் போற்றற்குரியன.

தமிழ்மக்கள்

தமிழ்மக்களது தோற்றமும் வாழ்க்கைவரலாறும் விடற்கரிய கொன்மை வாய்ந்தவை. பன்னுாமுயிசம் கேட்கு முன்னர் உலகெலாம் நீர்ப்பாப்பாகவே க்ததென்றும், பின்னர் ஒரு காலகதில் அங் நீர்ப்பரப்பி துக் கல்கன் தோன்றி, அதன் பின்பு மண் தோன்றித் ன்.அம், அம்மலைமீது படித்திருந்த சீசனுக்களில் செறிக் தின்ன டிவிசனுக்களினின்றும் பல்வேறு உயிரினங்களும் தஞ் செடி கொடி வகைகளும் கோன்றிப் பின்னர் மக்கள் தோன் தினர் என்மம் ஒரு சார் உயிரியல், மண்ணியல் முதலிய அண்ணியல் கலேவல்லார் கூறுவரென்ப. வீரத் 醬 மக்களது தொன்மையைச் சுட்டுதற் கெழுக்த பழம் அன்ட்டொன்.று,

  • கல்தோன்றி மண்தோன்முக் காலத்தே வானோடு

முன்தோன்றி மூத்த குடி.”

எனக் க.துகின்றது, இது மேற்கூறிய கலேவல்லாச் து: பிற்சேக்யப் பொருக்கியிருப்பது, கம் முன்னோது கல்யறி! கின் தேர்ச்சியைத் தெளிவுறக் காட்டிச் சால்வியப்பின்னம் பயக்கின்றது. இப்பாட்டு தமிழ்ப் பழங்குடி தோற்றமுற்: காலம், கல் மாத்திசம் தோன்றி மண் தோன்ருப் பழன் ஒாலம் கண்டி குறிப்பிசிென்றமையின் அவர்களது முத: திறப்பிங்க் மலேயே யெ கருமலே விளங்கும். இ