பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


i

1.

தலைமை உரை

அண்மையையெல்லாம் உட்கொண்டே ஆசிரியர் பசி மேலழகரும்,

' வழங்குவ துள்விழ்த்தக் கண்ணும் பழங்குடி

பண்பிற்றலைப் பிரித லின்று :

என்னும் குறளுரையில் பழக்குடி என்பதற்கு விளக்கம் எழுதுக்கால், “பழங்குடியாவது கொன் கோ. டுன் சே : சோழ பாண்டியர் என்ரு ற்போல 1டைப |க் காலக் தொட்டு மேம்பட்டுவரும் குடி ' என டி கியுள்ளார்

உலகத்தில் உயிரினங்கள் புகலில் கோ சுத் கேற்ற சூழ்நிலைகளையுடையது சுமிழகமே என் . . கத் குக் காணம் உலக உருண்டையில் குழம் છે - வெம்மை தணிந்து முகலில் உயிரினங்கள் சோன் அகத் கேற்ற வெப்ப கட்ப கிலேயையடை க, சில சுடுக்கோட்டின் அருகில் தமிழகம் அமைந திருப்பதே என்றும் இக்காலத்தி கில நூல், உயிர் நூல் வல்லார் பலரும் ஆராய்க் கூறி வரு கின்றனர். இவ் ஆய்வுரைகளும் தமிழருடைய கோற்றத்தின் தொன்மையை நன்கு காட்டு தற்குற்ற சிறந்த சான் றுகளா கத் திகழ்கின்றன. தமிழர் கொன்மையை நாட்டு கற்குரிய சான்றுகள் இவை போல்வ ைஇன்னும் எ க்களினயே உள: அவற்றையெல்லாம் ஈண்டுரைப்பிற் பெருகும்.

இங்ங்ணம் அலைகடலின் கொங்களிபபில் தோன்றிய மலேயின் கண் பிறந்த கொன்மையையுடையோர் கமிழ் மக் கள் என்னும் இக் கொள்கையை, அவர்கள் பேசிய தமிழ் மொழியின் பிறப்பிடமாக மலையினேயே பழக்கமிழ்ப் பாட் க்ேகள் பல கூறுவதும் கன்கு வலியுறுத்துகின்றன.

" ஒக்க விடைவர் துயர்ந்தோர் தொழவிளங்கி

எங்கொலிநீர் ஞாலத் திருளகற்றும்-ஆங்க வற்றுள்

மின்னேர் தனியாழி வெங்க திரொன் றேனே. யது

தன்னேரி லாத தமிழ்' என்ற பழம் பாட்டு சூரியனே. தமிழுக்குப் பல்வகையில் ஒப்புமை கூறப்புகுத் தி இரண்டிற்கும் பிறப்பிட ஒற அமை க.அங்கால், ஒங்கலிடைவன் து ' என்று மலையையே கமி முக்கும் ப்பிடமாகக் கூறுகின்றது.