பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


குது.தனத்துச் சொற்பொழிவுகன்

பிதச்து தென்னன் புகழிலே இடத்து ”

வில்கிபாசதமும் செல்சியுள்ளது. இவ்வாறு

பிறப்பகமாகத் தமிழ்ப்பாடல்கள் உசைக்கும் பாதியிலே என்பதனேக் கற்ருர் பலரும் என்கறிவர். கசண் தமிழ்மும்மைத் தென்னம் பொருப்பன்' பழைய செய்யுட்பகுதியில், பொதியில் இயல், இசை, கம் என் தம் முத்தமிழையும் உடையது எனக் குறிக் து. "தஞ்சை வாணன் மலேய வெற்பில், தேரும் ம் இனிதான்் கமிழ் போன்று” என்று தஞ்சை கோவைச் செய்யுளடி பொதியத்தில் முத்தமிழை 1ண்ருேர் ஆராய்க்க செய்தியை உணர்த்துகின்றது. க்குண்தில் வாழும் சடாகரி பேரியாழ்' எனத் சப்பரணி பொதியத்தைத் தமிழ்க்குன்றென்றே இ.தி.

ஆம்பர் தமது இராமாவதாரக் காப்பியத்தில் சுக்கிரீவன் ட்டியைத் தேடிவர வானாவீரர்களே உய்த்த அவர்கன் செல்லவேண்டிய வழிசனேயும், எதிர்ப் இடண்கண்பும் குறிப்பிடுவதாகக் க.அமிடத்து, 'தென்தமிழ் சாட்டு அசன்பொதியில் திருமுனரிவன்

தமிழ்ச்சங்கம் சேர்கிற் பிாேல்? இம் பொதிபத்தில் அகத்திய முனிவரைத் கலேவாய்க் irட தமிழ்ச்சங்கம் இருந்ததன்னச் சுட்டுகின்றார், வால் பா இவ்விடத்தில், மலய மலேயின் உச்சியில் ஞாயிற் கதிர்கனோடு ஒக்க அறிவொளியின் பிழம்பாய்த் திக அகத்திய முனிவசைக் கண்டு வணங்குங்கள் என்று வேதாக மனத்திரம் கூறியுள்ளார்.

வால்மீகி மலயத்தில் தமிழ்ச்சங்கம் இருத்தென்ச் சட் ஐத செல்லவும், கம்பர் இங்கனம் கூறியது கடல் கண்ட தமிழகத்திலிருக்க தென்ம தசை சவாடபுரம் ம் தக்சன்களும் அவற்றில் விளங்கியிருக்த சன் ம் தோன்றுதற்கு முன்னசேயே தமிழாது முதத்