பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/18

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


薛 ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்

வடதிசை முதலிய திசைகளினின்.அம் இக் காட்டிற்கு த குடியேறியவர்கள் என்னும் கருத்தப்பட எழுதிச் ன் தன்னனர். அக் கருத்துக்களெல்லாம் கவருனவை 7.அம் சென் தமிழியற்கை சிவணிய சிலம் என ஆசிரியர் தாக்கசம்பியனர் சிறப்பித்த இத்தமிழகமே தொன்ற தாட்டுத் தமிழர் பிறப்பகமாகும் எனவும் கருதுதல்

எருகதிக.ை

இத்தகைய பழைமை வாய்க்க தமிழ்மக்சனேயும் தமிழ் கோழிகையும் இக்காலத்துச் சிலர் திராவிடர் எனவும் திராவிடம் எனவும வழங்கி வருகின்றனர். தமிழ் மக்கண் மொழியையும் குறிக்க வழங்கும் இப்பெயர்கள் சங்க شهبنة இலக்கியங்களிலும் மற்றைய பண்டைய தமிழ்ச் சான்ருேர் ஆக்குகதிைலும் பாண்டும் காணற்கரியதாம். இப்பெயர் ஒக்குகன் பிற்காலத்தெழுத்த ஒருசில நூல்களுள்ளேயே iன் அண்ணன. திராவிடர் என்னும் இவ்வட சொற்குப் குன், ஓடி வண்ங்கு வந்தவர்கள் என்பதாகும். தேன்றி மண் தோன்ருக் காலத்தே இத் தமிழ துே தோன்றி வாழும் மக்களுக்கு இப்பெயர் சகுண்துமாறு எங்கனம் தமிழ் என்னுஞ் சொல்லப் iமுதை சொன்குலே அமிழ்து என்னும் ஒலி விண் விதத் உணரலாம். இங்கனம் இனிமை மிக்க அமிழ்தமான இமாழிக்கு வடமொழியாளர் இட்டு வழங்கிய திராவிடம் iன்னும் பெயர் எத்தனை அடாத முரண்பட்ட பெயா . அக்கோ அமிழ்தம் விடமாயிற்றே இதகுேடமை து சல்பிறந்த வட்மொழிப் பற்றுடையார் ஒரு சிலர் ாதிடம் என்னும் வடமொழிப் பெயரே திரவிடம், எம், திமிள், தமிழ் என்று திரிந்து வன்ததென்றும் க் தமிழர் அனேவரையும் தாம் பெற்ற மொழிக்குப் பேயருமிடத் தெரியாத அறிவிலிகள் என்ற பட்டத்தையும் சூட்டுவகசயினர். இங்ஙனம் கூறுவாாது கூற்று அறிவில் கத்ருகும். தமிழகத்தில் மிகப் பழங்காலத்தே தோன்றிய NV மொழி, வடவாரியர் வத்து பெயரிடும் வரை பெயரில் இனது எக்கும்.றுக் காத்துக் டென்தது போலும் !