பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


உதாற்றுச் சொற்பொழிவுகன்

டிம் புதன அடுத்து, கிலத்தின அகழ்ச்ச ச்ே சித் இடஞ்செய்தி வாம்புகோன்ச் செக்கெலும் கன்னதி இசக்கண் விக்னத்து உண்டு கிக்னத்தனர். இக்கிலத் கன்ெனும் ஒருவகை மாம் வானு ஒக்கி வளர்க் ல் ஆக்சைத்தின் பெயரால் இக்கிலம் மருதமெனப் பின்னர் ஒரு சிலர் கடல் அருகிலுஞ் சென்று ள பெருமன் உலகிலும் வ்ைகி வாழலாயினர். ஆதியில் கழிக்கரையிடத்து செய்தல் என் அஞ் செடி. இது வளர்த்திருந்தமையால் இக் சிலப்பகுதியை கெய்ச க் கூறினர். இங்கிலத்து வாழ்ந்த மாந்தர் உழா உழ. அய் உப்பு விக்ளத் தும், மீன் பிடித்தும் மசக்கலம் உய்த் தம் வாழ்க்கையை கடத்தினர். மேற்குறித்த இக் கால்வகை கிலங்களுள் முல்ல 'ெஎன் தும் கிலங்களின் இடையே வளம் குன்றிய தியும் உளவாயின. இதனுள் பாலையென்னும் மா இதே வளர்த்தமையால் இது பாலே யெனப்பட்டதி. வாழும் மக்கள் வில் அம் அம்பும் கருவியாகக் #டு வேட்டமாடி விலங்கு ஊன் மிசைக்த வாழ்க்

ஆகவே பண்டைத் தமிழ்மக்கள் வாழ்க்க கிலப்பகுதி ஒத்தும் அங்கு வனரும் மரஞ்செடிகொடி வகைது 脑 குதிஞ்சி முல்லே மருதம் செய்தல் பாலே எனப்

ப்ெசையின என்பது தெளிவாம்.

-> ல் வான்ருேய் மலையிடத்தி ஆன்ற ஒாே. க்கல்ை இருக்க தமிழ்மக்கள் சாளடைவில் தாங்கன் க்த லேப்பகுதியிகுல் அவர்கள் குன்றவர், ஆயர், சர், பதவர், மறவர் என ஐக்கி குழுவினராகப் இசி ர்ை. இவர்களுள் முல் ைம்ருதம்ச்கனிடையேதான்் ல்ே ேெவ ாைகரிகம் தோன்றியது என்னலாம். தண் பாஅன் அறிவாலும், ஆற்றலாஅம், முயற்சித் திறக் கிதத்தோரெல்லசம் முறையே அந்தணர், அறிலர், க், ஊத்தினர் எனப் பிற்காலத்துத் தின மக்களினின்.

இனகாங்களில் உதைக்தி வாழ்ணசாயினச்.