பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/21

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அல்மை உரை Ir

ஐந்திணை வாழ்க்கை இலக்கணம் கசாவாழ்க்கையினாகிய இவருள ஒரு சிலர் இத்தர்களாய் முதலில் ஆரிய நாகரிககலகக் கழுவ முற். வங்டனர். இங்கினம் பன்னெடுங்காலம் க: க வம் கல்லுலகத்தில் வாழ்க்கை புரிக்க மக்கள து வாழ்க்கை சிபிக்ன வரையறை செய்யக் கருதிய சான்றே அவர் கனது காதலும், வீரமும ஆகிய அகய புரம் என்னும் காழ்க்கைகளுக்கு இலக்கணங்கள வகுபாயினர். களவு, :கற்பு என் லும் அவர் கள எ இருவகை மனமுறையையும் வகுத்துக் கூறும் அகப்பொருள ஆலக்கணக தள மக்கள் வாழும் குறிஞ்சி முகலாய கிலத்கையும கி கால முதி இாகிய காலவகைகளையும் முதற்பொருள் என் மு: அக் கிலக்களில் கருக்கொண்டு கோன். ம இயங்குடி கள் இயல்காப் பொருளகளாகிய விலங்கு பறவை, மாசைடி முதலியவற்றைக் கருப்பொருளென ம பககள் த காதல் வாழ்க்கை ஒழுக்கங்களை உப்.ெ ாகவே ன். அவவப் பொருள்களின் இயல்பிற்கேற்ப இயைபுடைய பெயர்க எசல் குறியீடுசெய்து இயம்பிவை கனர். பண்டைச் சண்ருேர் சம் நூல்களுள இம் முப்பொருளின் இயல் வினேப் பாகுபதேதிக் கூறியிருக்கும் பான்மையினே ஆா கின் மண்ணியல் உயிரியல் ம்ரயேல் உளவியல் முதலிய பன்கலேத் துறைகளிலும் அவர்கள் பெற்றிருந்த ஆன்ற ஆதிவின் கிட்பம் எத்தகைய உட்பமுடையதென இக் அனைத்துக் கலேவல்லுனர்களும் பெரிதும் வியக்கத்தக்கதா இதுை. இவ்விலக்கணநெறி வழாதே பண்டை புலவசெல் ஆம். காதற் பதுவல்களாம் அகப் பொருட் பாட்டுக்கன் பாடிப் புலனெறிவழக்கம் செய்துள்ளனர். தமிழ் ழியிஅள்ள பழம் பாட்டுக்களை ஆராயின் புறப் நட் பாட்டுக்க்ளினும் அகப்பொருட் பாட்டுக்களே ரிக்கையில் மிக்குள்ளன என்பதை அறியலாம். கொண்டே ஆசிரியர் சச்சிர்ைக்கினியா

இயில் மிகப்பொலித்திலுக்கும் அகப்பொருள்” ੋ பொருளதிகார உரையில்) சக்திரைப்பிராயினர். பண்டைத் தமிழ் மக்கள், அன்பினில் திகபடி இ. சொ-வ.