பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/23

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


§

i

தலைமை உரை

, கைக்கிண், பெருன்திணை, அன் பின் ஐக்கின என்னும் ஒன்றவதையான மணமுறைகள், தமிழ்க ட்டில் கிகழ்த்து இத்தன என்பது புலனும் கைக்கிக் பசவ து, காமன் சாலா இனம்பெண்ணே ஒாகவன் விரும்பி மனப்பது ஒரு இலக்காமம் (ஒரு பக்க க்க காகல்) என கூம்.ம்ே. பேருன் தினேயாவது, ஒரு ஆடவன தனக்கு வயதில் முதிர்க் கவளே ணைப்பதும் விருப்பாக ஒரு பெண்ண வலி கில கவர்வதும் தம் இதி பொருங் காக் க ம க ச வும். : ஒரு ఉ\ , தன் தலைவன் பிரிவின ஆற்றியிா அவ ைகாடி த் தேடிச் செல்லுதலும் இக கினையுள்ளேயே அட கும. இவ்வொழுக்கம் இழி செயலில் பெரியது. ' * : , பெருக் தினை எனப் பெயர் பெற்ற 5 .ې:ي Gii : :ټ: ; ، :ژه و ്? :് ഖ ♔ உருவாலும், திருவாலும், فة التي 7 فة "ه ست. ونشا التي اند انفیه : | இளமையும் அழகும் சுவழும் ஒரு கலவ சகல விபும் தம்முள் எதிர்ப்பட்டனன் .نتانی گرم، را به تن و شت ருவர் புகுந்து ஊழவயக கால உள்ளங் கலக காகலால் களவு கனமாக ஒழுகுதலும் பின்னர்ச் சில கிங்கள் க ழிகன் தமர் புணர்த்தக் கற்பு நெறியில் சின் ஒழுகுகலு:மாம இம் மூன்று விதமான மணமுறையில் கைக்கிளையும் பெருன் இனயும் ஒரு சில தாழ்க்கோரிடையே சிகழ்வனவாதலால் அவற்றிக்னக் கடிக்க அன்பின் ஐக்கிணே ஒழுக்கமே மக்கன் தடைப்பிடித்தற்குரியனவெனக் கருதுமா அ கல்விசைப் புலவர்கள் தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்னரேயே அனெறி வழக்கம் செய்து போற்றி வந்துள்ளனர்.

அன்பின் ஐக்திணை எனப்படுவது, களவு கற்பு என் ம் இருவகை மனத்தினுள்ளும் அடங்கும் பகுதிகளாம். தினகளுள் குறிஞ்சித்திணை களவுக்கும், முல்லைபும் மும் கற்புக்கும், பாலையும் நெய்தலும் களவு, கற்பு இன்னும் இரண்டற்கும் உரிய திணைகளாம்.

குறிஞ்சி என்பது, காதலால் இருவர் மனமொத்து அணப்பதாம். முல்லே, தலைவி இல்லற கிலேயிலிருக்குங்கால் இவனது பிரிவினே ஆற்றி இருக்கலாம். பாலே, கலே ங்கியைவிட்டுப் பொருளீட்டல் முதலிய விக்னவயிற் பிரித