பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/25

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தலைமை உரை Ži

ஒன்ற்புடையதாகச் சிறந்து அமைக் கிரு சுகவின் நாடக ழைக்காக இங்ஙனம் புலனெறி வழக்கம் தன சென் க,

இப் புலனெறி வழக்கிற்கு ஆசிரியர் கொல்காப் வியகுள்,

'தினை மயக்குறதலும் கடி சிலே இல.ே'

சனப் புறனடை கூறி மனக்கல முதலிய அக: : ருள்

ஒழுக்கங்கள் ஒவ்வொன். எலலா விலங்களுள் ஆளும் கிகழும் என உலகியல் புலப்படுக்கி இரு சகல காணக.

இச்சூக்தி உரையில் ஆசிரியா ை க்கினியர்

- - *. - - - ... . * *

ஐக்திணையும் எல்லா கிலங்கள் ஓ க ம ப வது , , , ; ; அத்

அக் காட்டாக இவ்வைக்கு. . . . ட். ககளையே

- --- ജ ു ജ് . ക** - و مسایتد می எடுத்துக் காட்டி "இவை للغم فيه للاض قة بنية قي என கூறி புள்ளார். இகளுல் இக ல் துண் ணிய இலக்கண விச் சிகப் கெல்லாம் இலக்கியமாகத் திகழ்வது ன ப த புலமை

உள்ளுறை உவமம்

ஆசிரியர் தொல்காப்பியகுர், செய்யுள் கணின் கருத் தைத் தெளிவுறக் காட்டற்குரிய உவமக்கை உள்ளுறை ஒதுமம், ஏனே யுவமம் என இரண்டாகப் பகுத்துக் கூ அவர். வினேயுவமம் அகம் புறமென்ற இருபொருளுக்கும் பொது அசனது; உள்ளத்தால் ஆய்ந்து உணர வேண்டாது சொல்லியுள்ள சொல் திணை யானே உணருங் கன் மையது; இது செய்யுளில் பொருளினின் ம் கனியாக கி.மு ன் சிக் இறப்படும். உள்ளுறை யுவபமோ அகப்பொருட் செய் .கே சிறப்பாக உரிய்து. இதேைலயே கொல்காப்பியனுள் மவியலுள் இதன் 'இலக்கன கூறிய கன அதறகு தன்னதாக அகத்தினையிய அளளும வவுவமையை சித்துணர்த்தியதும் என் சு. ள்ளுறையுவமம், கேய்வ ஆாழித்த திணைக் கருப் பொருளகளின் இயல்பின எடுத் தர்ைக்கு முகத்தான்் கலேவி தோழி மு:கலிபோர் காம் கூடி சக்கும் கருத்துக்களே அவற். ள் உள ளு று க்கக் குறிப் trத அறிஞர்க்குப் புலப்படக் கூறலாம். இனி க ைசேர்