பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


懿 ஐங்கு.உ.தாற்றுச் சொற்பொழிவுகள்

வேதம் கரும்பிற் பூக்கும் துறைகெழு மூசன்' என்ருதி இடத்தக் கருப்பொருண் என்ன யுவமம்போல் வைத்து உன் சூ ன்ை. பொருள்க வைப்பதமுண்.ே இங்கனம் வருக தர்லேயே இதனே உவமப்போதி எனவும், இதி ஐவகைன் படும் எனவும் ஆசிரியர் தொல்காப்பியகுச் கறுவர்.

" உவமப் போலி ஐக்கென மொழிப' * தவலருஞ் சிறப்பின க் கன்மை இாடின்

வினையிலும் பயக்கினும் உறுப்பினும் உருவிலும் பிறப்பினும் வரூஉக் கிறந்த வென்ப? ன்ை த கொல்காப்பிய அாற்பாவினுல் இதனை யறியலாம். இது துன் உள்ளுறையைக் கவலருஞ் சிறப்பின் என ஆசிரி இதப்பித்தது அகப்பொருளுக்கு அதன் இன்றியமை ஆயை கன்கு புலப்படுக்கவே என்க.

தலைவி, கோழி இவர்கள், தலைவன் வரைவு ட்ேடித்த இடத்தும், பரத்தை வயத்தினை போதும் முனின் த பேச கேந்தழி, தலைவனன் உள்ளத்தைச் சிறிதும் வருத்தாம இசதற். கருச்சிக்கனப் பிறர் எளிதில் அறியாமலும் கு இவ்வுவமம்_சன்கு பயன்படுகின்றது. தல்வி தறி அமைத்தப் பேசுதலென்பது கனவு கற்பு என்த நக் ஒழுக்கக்கள் கற்பொழுக்கத்திலேயே பெரும் திகழ்நோகும். கலவன்மீது முனிவும். புலவியுக் தயவிடத்தித் தலைவி உள்ளுறை அமைப்பசி ஆகு ஆப்தல் திணைகளின் கருப்பொருட்கக்ாக் கொண்டே தேர்ழி, செவிலி உள்ளுறை அமைப்பது எல்லா கருப்பொருட்களையும் கொண்டென்றும் தொல் ஞர் க.அவர். ஐங்குமாற்றப் பாட்டுக்கள் அடி பன வித் குறைக்க இங் பாட்டுக்களாக இருக்கின்றமையின், வேண்

  1. த.தி. இல் முதற் பகுதியூகுத்துச் சசி

வேட்கைப் பத்தில் முதற் பாட்டசகிய,