பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தகுதி இச2ஆச கசநவபாழஆகன

கற்பிலும் காதலிலும் கற்பால் ஒழுக்கத்தி பொதையிலும் விரும் த புறத்திருதலிலும் துலேவியை, இக் குணங்களுக்கு எதிரான இதி பொதுகளுக்கு ஒப்ப சின்னர்தொழுஇ தவைனே இடித்துர்ைக்கக் கருதிய தேர்ழி ଝୁ* ப்படையில் கருது, கருப்பொருள்களின் புலப்படுத்துமாற்ருன் குறிப்பிற் பெற வைத்த இ என்கனேச் சிறப்புடையதாகும் !

ஒரு இவன் மகப்பேறுவாய்த்த கல்வியைப் பிரித்து ஒன் கத்தை வயத்தகுய் இருக்தி, தலைவி புனலாடிப் திக்க்தமையை அறிந்து தன் பிரிவாற்ருமையே கிைலாகக்கொண்டு தன்இல்லில் புகவும், தலைமகன்

கண்டு வெகுண்டு கூறுவதாக உள்ள பாட்டு,

'களும்புசடு பாத்தியிற் கலித்த தாமரை கடும்புபசி களையும் பெரும்புன லூா! ஆல்வனே யீன்தவெம் மேனி ஆங்கன்மோ செய்யகின் மார்புசிதைப் பதுவே ”

ஆாட்டில் அகிலவி, "தலைவ இவ்வில்லம் எடிக் iப்பட்டதில்லவே, உமது காதற் பரத்தைக் திக்கும் அமைக்கப்பட்டதல்லவோ இது ? தற்கென்று அமைக்கப்பட்ட பாத்தியில் ந்துத் தழைத்துத் தன் மலர்த் தேனி.குல் இசிதீர்ப்பதுபோல, தான்் இங்கில்லில் இருக்க இல்லறம் புரிகின்றேன். ஒருத்தி இல்லில் து எவ்வனவு இழிதக்கதுசேய் பெற்றமை க் இனகையும் ஆகுைம் கெட்டு கிணன்.ஆ. இன்று சன்னே இகழ்த்து சென்ற ,ே இப்டோ:

து ஊசின் கருப்பொருனால் உன்கு: வெதுப்புன்னமும் துன்பமுன் தோன்

ல்பு கற்போர் உன்னத்தை மிகவும் கவரும்: