பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/29

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தக்லமை உரை 35

கைதி, இன்னும் இவ்வுவமையின் இனிமையும் ஓம் அன்ைத பாடல்கள் எத்தனேயே உள்ளன.

பாட்டின் பொருள் நயம்

தலவிவினது உள்ளங் கவர்க் த கன்வன் ஒருவன் உனன்

பதினத் தோழியும் செவிலியும் அற தொடு கிற்கு க்குக் கற்குய்க்கு உணர்த்தியும், பெந்ருேள் அன்இனக்கு ம் சே து, பிறஜெருவனுக்குக் கல்வியை ம ைஇ 'ய்வ முத்படுவதை அறிக்க தோழி, லேவியா காதலிக் இபட்ட காதலனுடன் தலைவியை கள்ளி வில் உடன் போக்காக உய்த்துவிடுகின்ருள். பொழுது புலக் கதம் தாய், மகனே அகத்தில் கானு லமன் த மனம் கொங் து ணிேயிலும் அயலிடத்திலும் தேடிவ ஆள் போக்கு இன்மூன். தேடிச்சென் ருே கலவியைக் காளுத இன் து னெல்லவும் திாங் பலவாது *இது புலம்புகின்குள் என் து இசைக்கின்றது, தாயிரக்குபத்திலுள்ள,

'இசலென் பாவை பாவை, இதுவென் ஆனைக்கு இனியசொற் பூவை, எனது அல்மது கோக்கின் சல்ம்வரும் சுடர் துதல் பைல்இனி எடுத்த பைங்கிளி, என்றி.இல் காண்டொறும் காண்டொம் கலன்க சீக்கின சோவென் பூங்க ளுளே.'

ம் இப்பாட்டு,

திவிேயைத் தேடிச் சென்ருேர், அவனைக் காணவில்லே ம் இசய், அகத்திலுள் புக்கு கன்மகள் விக்னடாடிப் மிடமெல்லசம் கூர்ந்தசோகி கோக்கி, மகன் கொஞ்சி போம்ே பாலை ஒன்றைக் கண்டெடுத்தாள்; என் இ ைவினேவனம்ே பாவையன்குே இது' எனப் புலம்பி జీ ன். தன் மகள் அணியோடு வளர்க்கும் கினி அக் கண்டான்; இது என் பைங்கிளி கையிலேன் தம் இனியன்மூே" என்று மனமழித்தாள். பூவைப் க் கண்டசன். 'என் பூவைக்கு சாவை அசைத்து சொல்லின்ப மணிக்கும் பூவையன்ருே இது”