பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/30

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஐக்குறு தனத்துச் சொற்பொழிவுகள்

அம்ைபினுள். இவை யெல்லாங் கண்டு கண்ே ஆண்கலங்க கன்னே க்ேகினளே என் பூங் கண்ளுண்' . ஐகன்குழைந் தி ஏக்குகின்ருள்.

ஒருவர், தன் அன்புக்குரியார் பிரிவோ பெரும் ல்ே உற்றபோது எல்லேயில்லாப் பெருந்துன்பம் எய்து ம், பின்னர் அவர்கள் வைத்தாண்ட பொருள்களைக் துன்தோறும் பிரிவுத் துன்பம் மீக்கூர்த்து பெரும்படர் அதன் உலகியல்பு: இல் வியல்பு வழாத இப் பாட்டில் க்கணம் மிகச் சுலைப்படச் சித்திரிக்கப்பெற்றுள்ளமை திஞர் உனக்கொண்டு வியக்கற்பாலதாம்.

முன்பு ஒருமுறை களவொழுக்கத்தில் தல்வன் பிரி :ன், பிரிவினும் கரியேன் எனப் பிரிவு என்பது ஒன்று டு என்பதனேக் குறிப்பாக உணர்த்தியவன், தலைவி துடன் இல்லின் கண் இருங் த மனேயறம் ஆற்றும்போது & திங்க்தலும் இல்லோர்க்கு இல்லை என்னும் ஆணர்த்தும், வினேயே ஆடவர்க்கு உயிர்கிலே’ என விக்சவின் உயர்வினே ஒர்க் தும் பொருள் ஈட்டுதற்குப் யக் களுதி ஒருநாள் கலேவியுடன் அமர்த்திருக்கும் சழி ஆன்னிலையில் "நான் இப்போது உங்களை 蠶 ஜம் வேனிற் காலத்தே உங்களுடன் சோலே விண் ட்டு விளே பாடி மகிழ்தற்கு வந்துவிடுவேன்' என்று ன் குதித்துப் பிரிய முற்பட்டான். அதனேக் கேட்ட செலவழுக்கு விக்கும தோழி, பெரும எங்கள் ஒகேனாகிய தலைவி அதுவரை உயிரோடு இருப்பின் சித் கால இன்ப விளையாட்டு எம்மோடு துகருவீர்” து கூறுகின்ருள்.

'திண்பது வேனில் இன்ப நகர்ச்சி

இம்மொடு கொண்மோ பெருமகின் அம்மெல் லோகி அழிவிலன் எனினே.”

இன்ஜக்இச் செய்யுண்டிகள் எவ்வளவு கருத்து அண்மை இக் -

கையும் அமைந்து விளக்குகின்றன. இதனுள் இயிேன் பிரிவாற்கு தி கல்வி உடனே இறக்கிைே