பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தலைமை உரை

"o 4. 踪 、 : r

శ : :

ஆண் என்னும் கருத்தினை வெளிப்பதே எதற். இதற்கொண்ட சொற் சாதுரியம மிகவும் போத்த கபாலகி. இவ்வடிகளுள் "செல்லாமை புண் டேல் எமக்கு ை பற். தின், வல்வரவு வாழ்வார்க் கு ை ன்னும் இனிய திருச் குதட் கருத்தி முழு தும் அமைக் கி. விளங்குல அ , அ தி q. - - - - TamilBOT (பேச்சு)., „ بي بممر بن م இன் புறத தக்க தி. இன் லும் இ8 இச்சி # ನ್ತು ##

க்ணயுள்,

    • ** ** ، ، ، ، ، تیم ب. م. می نیر . م T سب۔ ..:

அனசூய வாழ'ப பத தல, இான டாவதாக அளs

கும் பாட்,ே

"அன்குய் வாழிவேண் டன்ன

தேன் மயங்கு பாலிலும் இது

என்பது.

இஃது, இங். பாட்டுக்களின் அருமை பெருமைகன் அறிதற்கு ஒரு சிறக்க உரை பாணியாக திகழ்கின்ற த! உடன்போக்காகக் கலேவலுடன் போய் மணம் புரிந்து கொண்டு அவனுே.ே மீண்டு தாயகம் புக்க தலைமகளைக் தோழி கண்டு தழுவி 'அம்மையே! 嗜 சென் றிருக்த உன் தவைசதி காட்டில் பருகும ர்ே இனிமையான கல்லவே: அங்வன மிருக்க கீ எங்ங்ணம் அகனப் பருகினுய்' என். திமூவியதற்குத் தலைவி கூறிய விடையே இப்பாட்ல்

  • அன்னேயே, நீ கூறியபடி என் கலவாது ஊ த் தண்ணின் பிதர்க்கெல்லாம் குடிக்கத் தகாக கான் ; தண்ணீர், இலேயும் கழையும் விழுக்க அழுகி மான் முதலிய விலங்குகள் இறங்கி நீருண்டலாலே கலங்கிக் கிடக்கின்ற சிறு கூவல் நீரே தான்் .التي تقني எனினும் அது என க்கு கம் இதாட்டத்துத்தேனுடன் கலந்த பாலிலும் இன்சுவைத் தாக இருக்கின்றது' என்று கூறுகின் முள் என்பதுதான்் இப் காட்டிற் பொதித்த பொருளாகும். கலவனது ஊரிலுள்ள துனர்பொருன்களெல்லாம எதனை இழிக் கனவாயிலும் தன்ன்ை பால் கொண்ட அன்பினுல் அவையெல்லாம்