பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/32

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்

ஆசக்குத் துசய அமிழ்தமாகவே தோன்.அவதைத் தலைவி

ப்ேபிலேது, கற்புடை மகளிர் காம் எத்தனைச் செல்வக் யில் பிறக்தவரே எனினும் தம் தலைவர்களது வறு யை அரும்பெருஞ் செல்வமாகவே மதித்து வாழ்வர் ன்னும் உண்மையைப் புலப்படுத்தி மிக்க உவப்பையும் ப்பையும் பயப்பதாக விளங்குகின்றது. எத் திணே நித்த உணவாயிருப்பினும், அது அன்போடு கலந்ததாக ப்பின், அன்பினுல் அது தூய காக்கப்படுகினறது. அலன்ருே குகன், இராமனுக்கு மீனும் தேனும் உண சு அணித்தபோது, அவன் அதனே இழிந்த உணவாகக் தாத பவித்திரம்' அதாவது மிகவும் தாய்மையானது ன.து பாராடடினு.ை

  • தாய் இரங்கு பத்தில் தன் மகக்ளத் தலைமகன் தன் குக்கு உடன் போக்காகக் கொண்டுபோய்விட்ட 'காடுமையை கினேங் த பிரிவாற்ருது வருந்தும் கற்ருய் கிளேபுக்தொறும் நான் அழும் இத்துயரம் அத்தலைவன் rயும் படவேண்டும் ' என்று கூறுவதாகவுள்ள செய்யுன்

ப்பேசச் உள்ளத்தை இரங்கச் செய்யும்.

உடன்போக்கில் வழியிடைக் கண்டோரை நோக்கித் தல்வி, கான் என் ஆருயிர்த் தலைவனுடன் வழிவருத்தம் ன்றிச் செல்கின்றேன் என்பதை, என் இன்பத்தைக் இதடுத்து இற்செறித்து வைத்திருந்த அக்க என் அற இல்லாத கொடிய காய்க்குச் சொல்லுங்கள் ” என்று

தசைப்பதாகவுள்ள கருத்து, காயிற் சிறந்த கமரில்ல' என்.அ டுைத்திக் கூறப்படும் தாயின் அன்பினேயும் மறக்கச் சேய்து, அவளேக் கொடியள் அறனில்லாள் எனக் உறவுஞ் செய்த காகலின் வன்மை இகதகையதோ, என்று இம்யூச கொள்ளத்தக்கதாக உள்ளது.

'கின்ப்ேபத்தில் தலைவி, தினேப்புணங் காவல் ஒழிக்க தின் வதைக்துகொள்வேன் என்ற தலைவனுக்குத் தோழி, இதங்கி புனங்காத்த லென்பது காளேயே கின்று விடும் ; க்ரூதிமன்ற கினேயற்க ; சினேக்கதிசைக் கவரும் கினி சகிேட்டத் கலேவி ஒலிக்கும் ஆயோ என்னுங் குரலேக்