பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/33

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தலைமை உ:ை 2%

இட்டலும் அதனே ஒரு கிளியின் குரலாகவே கருதிக் கிளி ன் ஓடாமல் இருப்பதன் அயற் புனத்துக் கிளிகளும் இதன் த வன் த புனக்க கிரைக் கவருகின்றன. ஆதலால் இச்ளேயே தலைவி புனங்காவல் செய்வது கவிர்ே இனி விசைக்து வரைக் கொள என் த கோழி இாக அமைந்த, -

نویس: ژیم # : 3 نمایشی

' கொடிச்சி யின் குரல் கி ை தம் பைங்கு லேனர் பட யே. .

காவலுக கடியுகர் போல்வ: மால்வகை காட வகைக் க ைகோன் மோ '

என்னும் இப்பாட்டு, பன் முறை சுவைக் இன் புறத்தக்க தாகும். தலைவியின் குரலுககும் கி. பின் அக்கும் { * G మ2ు -- صلى الله عليه وسلم 6 نہ .... یہ *. 荔。“ வறுபாடே இல்லையென ஈருக்களே கோழி سة القريقية பிளுல் உணர்த்தியிருக்குங் திறன் மிகவும் :ாராட்டர் பாலது. இவ் வழகிய கருத்தினேயே ஆயே ஒ:ள் குரல் ஐயோ புனத்தை அழிகள்ே ** ... 3 റ് ன் துள்ளோரும் தம் பாடலுள் பொற கோன கள வார்.

'மஞ்ஞைப் பத்தில் கலேவி, தினப்பனங் காவல் செய் புங்கால் கோழி குறிப்பிட்ட பகற்குறிபீடத்தப் புகுக் து தலைமகன் அமர்ந்திருக்கக் கலவி பின கை மறைக் த வன் து தன் கண் பொத்தியபோது தலைவன், பொக்கியது யாரென வினவாக, “செங்காங்கள் பூப்போலும் மென் கையால் என் கண்ணேப் புகைத்தவளே! உன்னேயன் றி என் கெஞ் இடல் கொண்டோர் பிறரும் உளதோ அங்கனம் உளாயி னன் ருே என்னே நீ சோதித்தறியக் கண் புதைக்கவேண் ம்ே , இங்கனமாகவும் நீ, என் கண் பொக்கியது ஏன் ? . உனது இச்செயல் பேதைமையான கன்சே ' என்று கையாடிக் கூறுகின் மூன். தலைவன இச் சொற்களில் இன்பக் காதல் கனிந்து மிளிர்கின்ற திறன்மிக்க களிப்பினை ஆட்கிென்றது. இக்கருத்தின் ஒரு கூறினேயே கல்வியிற் பெரிய கம்பரும்,

  • சான்ன கடந்தற் குயிலன்னவள் கண் புதைப்ப

ஆரென்ன லோம்ே அழலென்ன அயிர்த்துாைத்தான்் ”