பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/34

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அசச போதிவுகன் تمة ثاني أنت تغنيه تقني ينته اغتة بهنية

- تخ الأمة

க ப்ே துக் கொள்ளுகின் முன். அம்புக் இக் வனுே, கண் புதைத்தது ஆசென விகுவிக் லேவின் ஐயத்திற்கும் அமுலன்ன கோபத்திற்கும் ஆசைகி விடுகின்ருண். இங்குக் குறிப்பிட்ட ஐங்குக

பாட்டு, கனவு கணத்திற்குரியகுறிஞ்சித் தினேப் ல் , இதன் வரும் தலைவன் கலேவியருக்குன் திவது துகையன் முதலின், அத் கலேவன் ஆரென வி:ை டைஆக்கு இடமின்திச் செய்தனன் எனவும்:

TTTSAAAAAS AAAAA AAAA eeeTT ee eTTkT TTTT ; ; ; ;

கடலும் அத்து இன் பங் கருவ காதலின், இக் தவேன் ஆகிான விளுகின் தலைவிக்கு இண்டல் உண்டாகச் சேய்தன ன் எனவும் படி,போர் ஒர்க்.த கொள்ளுமான அகப்பொருள் கருத்தின் சண்டிைவாஜ இவ்வாசிசியர்கன் இருவரும் குறிக்க வைத்த கருத்தமைதி, பேரறிஞர் யான தி இல் விகட சாடட பாலதாம.

ప్లీ ,...ళ r

ஆசங்குப் பத்”தில் குரக்கின் தல்வகுடி ஆவேன், சி.அ

கோல் கொண்டு மழையின் நீர்க்குமிழிகளே அடித் கே.சண்டிருக்கும் என்றும், மலையின்மேல் கவேண் தோடிவிசூல் சூல்கொண்ட மேகத்தைப் புடைத் - சேண்டிருக்கும் என் தும் குசன்கின் குஅம்புச் திசல் கூதப்பட்டிருப்பதும், ஒருபாட்டினில் ஆண்யானே இதடிக்கத்தால், திரண்டு கிற்கும் கரிய மலைப்பாதையைப் இடியண் எனக்கருதித் தழுவுமென் அ கூறப்பட்டிருப்ப

ஆம் ஆம் கைச்சுனை பவப்பதாகும்.

உஷன்ம நயம்

கண்டைத் தமிழ்ப்புலவர்களெல்லாம் உலகத்துக் இச.கின் பொருண்களேயும் கருத்தப் பொருள்கரேவும் ஜூஜைக தம் முகக்கன்குஅம் அஆக்கங்குதும் ஊன்றி க்ரீ ஆத்தின் எண்ணிய இவையெல்லசம்