பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/37

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இதம் - - -

பண்டித வித்துவான், தி. சங்குப் புலவர் அவர்கள்)

பெயர்ப் பொருள்

ஐக்அ + குறுமை + நிாறு = ஐங்குறு நாறு. இஃது பிசிவாகிய குறுமையாகிய தன.அ பாக்கக்ாயுடைய என விரியும். ஐக்த பிரிவாகிய எனவும் துமையாகிய மாறு எனவும் கூட்சே, குறுகிய அடிகண்க் கண்ட பாவால் அமைந்தது என்றும் ஐந்தாது பாக் க்கொண்டது என்றும் அறிக. ஐக்தி பிரிவு என்பது ஞ்சி, பாலே, முல்லை, மருதம், செய்தல் ஆகிய ஐக்திக்ன |யும் உணர்த்தும். ஐந்திணே யொழுக்கமாகிய அப் 腳 குட்சூஇலக்கியமாயமைக் கண் இன்.ால். அகம் என்பது #. அன்புடைய ஒருவனும் ஒருத்தியும் தம்முட்கூடு

த காலத்துப் பிறந்து, அக்கூட்டத்தின் பின்னர்

விகுவதாலும் ஒருவர்க்கொருவர் கத்தமக்குப் புலகுக இவாறிருத்தெ தனக் கூறப்படாததாய், எஞ்ஞான்றும் நீளத் துணர்வாலேயே துகாப்படும் இன்பமாகும். நீயம் பற்றி அகத்தே நிகழும் ஒழுக்கத்தைத்தான்் அகம் இக் கூறினர் தொல்லாசிரியர்.

இச்அன். முதலிற் கடவுள் - ஆாழ்த்தப்பா ஒன்றும் இத்து மருதம், கெய்தல், குறிஞ்சி, பாலே, முல்லை என்ற - ஒவ்வொரு திணைக்கும் உரிய ஒவ்வொரு சம் ஆன. ஐக் எற்குெரு செய்யுளால் அமைந்திருச்

இஅேதில் உள்ள பாக்கள் அனைத்தம் சேரிசை சிக்கின. மூன்றடிச் சிறுமை ஆறடிப் பெருமை