பக்கம்:ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள்

ஆன் ஆண்செய்யுளில் தண்கு வலியுறுத்தியுள்ளார். முல்லே ஆதலிய அனைத்தினேன்யும் அவற்றிற்குரிய ஆகச் தனதண்யும் தாங்கிய செய்யுட்களையே கம்ப்ர் சான்ருேம் ஆவி எனக் குவிப்பிடுகின்றார் அன்பின் ஐக்தினை செறியும் :ിജ, ய அகத்துறைகளும் தாங்கிய பாட்டுக்கள் சமிழ் இசதிகில் சங்கப்பாட்டுக்களே பன்றி வேறு பாட்டுக்கள் இதன்னை சான்ருேர் என்னும் பெயருக்கு இலக்கானவர் க்ளும் க்ைகப் புலவர்களே என்பது அறிஞர்கள் பலரும் க்ன்கு அவிக்கதே. ஒன்பான் சுவையும் தன் பால் ஒருங்சே கைத் தாம் பாடிய இராமாவதாகப் பெருங்காப்பியத் அவிச்சக்கரவர்த்தியசம் கம்பரே இங்கனம் போற்றிப் ழ்க்இன ரென் மூல், இப்பாட்டுக்களின் சிறப்பினேப் Aதித்த வேறு கூறவும் வேண்டுமோ! தமிழ்மொழிக்கே வில்பான அகப்பொருட்டுறைகள் அமைந்த இப் ஃன்ேகனின் சுவையைத் தமிழ்மக்கள் யாவரும் துகச்க்க சபுத்துப் பயன்பெறற்கு இத்தகைய மாகாடுகள் இன்றி

அதனவாகும்,

o- இற்கு முன்னர் இக்கழகச் சார்பில் இடத்த மானசகே ைேல்சைம் தக்க தல்வர்கக் க் கொண்டும் மிக்க புலகை யானதைச் சொற்பொழிவாளராகக் கொண்டும் செவ்விதின் டைபெத்துள்ளன. இப்பொழுது தடைபெறும் இம் கானாம்ே சீரிய புலமையான சான ஐவரைக் கொண்டு கடை இப அகின்றது. ஒல்காப் புலமைத இால்காப்பியகுரத 瀏 அவனுக்குப் பேரிலக்கியமா? திகழும் இவ்வைக் இ. :த் து பற்றிய மாகாட்டுக்குத் தலைமை தாங்கும் தகு வும் தமையும் எனக்கில்லே என்பதனே என் கன்குனர் வேண்டிதனினும் தென்னின் கிய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப் கடிக் ம், மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகம் ஆகிய இ கழகங்களின் விருப்பினே க் தகைய இயலாத ஒ

பணி தக்லமேற் கொண்டேன். இப்பிழையைப் ஆகுழாம் பொஅத்தகுள் க.