பக்கம்:கணினி களஞ்சிய அகராதி-2.pdf/65

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளதுBlock Check Character
blocking factor
63

ஒப்பிடுகையில் இப்போதைய பதிப்பு ஏராளமான இடத்தை எடுத்துக் கொண்டால் இப்பெயரிட்டு அழைப்பதுண்டு.

Block Check Character (BCC) : தொகுதி சோதனை எழுத்து.

block cipher : தொகுதி மறையெழுத்து தொகுதி மறைக்குறி : இணைய தகவல் பரிமாற்றத்தில் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் உள்ள தகவல்கள் மறையாக்கம் (Encryption) செய்யப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. மறுமுனையில் மறை விலக்கம் (decryption) செய்யப்பட்டு மூலத் தகவல் பெறப்படுகிறது. இதற்குப் பல்வேறு மறையாக்க முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றுள் ஒன்று தனி பொது மறைக்குறி முறை. ஒரு தனி மறைக் குறியைப் பயன்படுத்தித் தகவலை மறையாக்கம் செய்வர். அதற்குரிய பொது மறைக்குறியைப் பயன்படுத்தி மறைவிலக்கம் செய்வர். தகவலை குறிப்பிட்ட துண்மி எண்ணிக்கையுள்ள (எடுத்துக்காட்டாக 64-துண்மிகள்) தொறாகுதிகளாகப் பிரித்து அத்தொகுதியை தனிமறைக் குறி மூலம் மறையாக்கம் செய்யலாம். மறையாக்கம் செய்யப்பட்ட தகவலிலும் மூலத் தகவலிலிருந்த அதே எண்ணிக்கையிலான துண்மிகளே இருக்கும். இம்முறைக்கு தொகுதி தனிமறைக்குறி என்று பெயர்.

block cursor : கட்டச் சுட்டுக்குறி : உரைக் காட்சித் திரையில் (text screen) வரிக்கு 80 எழுத்துகள் வீதம் 25 வரிகள் திரையிட முடியும். ஒவ்வோர் எழுத்தும் ஒரே அகல, உயரத்தில் அமைந்த கட்டத்துக்குள் படப் புள்ளி களால் திரையில் காட்டப் படுகிறது.உரை அடிப்படையிலான பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளில் சுட்டி (mouse) நிறுவப்படும்போது, அதன் சுட்டுக்குறி ஒர் எழுத்தை உள்ளடக்கும் கட்டத்துக்குள் அமையும் வகையில் உருவாக்கப்படுகிறது.

block gap : இடைவெளி : சேமிப்பக நாடாக்களிலும், வட்டுகளிலும் தகவல், தொகுதி தொகுதியாகத்தான் எழுதப்படுகிறது. அவ்வாறு எழுதப்படும் பொழுது இரு தொகுதிகளுக்கிடையே சிறிது இடைவெளி விடப்படுகிறது. இவ்வாறு இரு தகவல் தொகுதிகளைப் பிரிக்கும் இடைவெளி தொகுதி இடைவெளி எனப்படுகிறது.

block leader : தொகுதி தொட்க்கம்.

block length, fixed : மாற தொகுதி நீளம்.

block operator : தொகுதிச் செயற்குறி

block protection : தொகுதிக் காப்பு.

block quote : தொகுதி வினா.

block size : தொகுதி அளவு : கோப்புப் பரிமாற்றத்தில் அல்லது இணக்கி வழியிலான தகவல் பரிமாற்றத்தின் போது கணினிக்குள் ஒரிடத்திலிருந்து இன்னோர் இடத்துக்கு இடமாற்றம் நடக்கும்போது கையாள வேண்டிய தகவல் தொகுதியின் அளவு முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப் படுகிறது. தகவல் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து வன்பொருள் சாதனங்களையும் திறன்மிக்க முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் இந்த அளவு தீர்மானிக்கப் படுகிறது.

block, storage : சேமிப்புத் தொகுதி.

blocking : தொகுதியாக்கம்.

blocking factor : தொகுதியாக்க காரணி.