பக்கம்:கணிப்பொறி அகராதி.pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
app
arr
19

தொடர்வதற்கு முன் திட்டம் சேமிப்புக்குள்ளாகும்.

application software-
பயன்பாட்டு மென்பொருள்: ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டுக்குரிய செயல்களை நிறைவேற்றப் பயன்படும் நிகழ்நிரல்களின் தொகுப்பு. மென்பொருளில் ஒருவகை. எ-டு சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க, தேர்வு முடிவுகளை முறையாக்க, சம்பளப் பட்டியல் தயார்செய்ய, மாத மின் பட்டியல் தயார் செய்ய பா. system software.

architecture - The arrangement, design and interconnection of components within the system.
கட்டமைப்பு : ஒரு தொகுதியில் பல பகுதிகள் அமைந்திருக்கும் முறை, மற்றும் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றைக் குறிப்பது.

Arithmetic and Logic Unit, ALU - An essential hardware component of CPU doing arithmetic(addition, subtraction)and logical(AND, OR...)operations on data.

எண்கணித மற்றும் முறைமை அலகு,ஏஎல்யு: ஓர் இன்றியமையா வன்பொருள், கூட்டல் கழித்தல் முதலிய எண் கணிதச்செயல்களையும் உம், அல்லது முதலிய முறைமைச் செயல்களையும் தகவல்களைக் கொண்டுசெய்வது. மையச் செயலகத்தின் ஒருபகுதி.

arithmetic operation- - எண் கணிதச் செயல்: 3+4+5 இதில் படிநிலை வரிசை உண்டு.

arithmetic operator - This operator returns numerical results: eg operator:+ name:addition,example 1 + 1.

எண்கணிதச் செயலி: எண் பலன்களைத் தருவது.எடு செயலி பெயர் கூட்டல், எ-டு. 1+1.

arithmetic statement- - எண் கணிதக் கூற்று: இது சி மொழி தொடர்பானது. பொதுவாகச் சி மொழி எண்கணிதக் கூற்று. செல்லத்தக்க சி கோவையை மதிப்பிடப் பயன்படுவது. வேண்டிய மாறிலியாக விளை பயனைச் சேமிப்பது இதன் பொது படிவமைப்பு பின்வருமாறு.

variable = expression
மாறிலி = கோவை

எ-டு.

i = j + k3
x = y + 2
z = a + 2
L = k


ARPANET- - ஆர்பா இணையம்: 1967-68 ல் உருவாகியது. இணையத்தின் வடிவமைப்பை பற்றியது. அணுப்போர் ஏற்பட்டால் கூட. இது அழியாது.

array-A collection of memory locations in a computer.

நெடுவரிசை: ஒரு கணிப்