பக்கம்:கணிப்பொறி அகராதி.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
arr
ASP
20

பொறியிலுள்ள நினைவக இடங்களின் தொகுப்பு.

array declaration-
நெடுவரிசை அறுதியீடு:ஏனைய மாறிலிகளைப்போல,அறுதியிடப்பட வேண்டும். இண்ட் புளோட் சார் முதலிய வகைகளில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம். ஒரு பரும நெடுவரிசையை அறுதியிடுவதற்குரிய பொதுப்படிவமைப்பு பின்வருமாறு.

data type array-name(n)
தகவல் வகை நெடுவரிசை : பெயர் (என்).

array,kinds of-
நெடுவரிசை வகைகள்:
1.இரு பரும வரிசை: இரு ஒரு பரும வரிசைகளைக் கொண்டது.
2.முப்பரும வரிசை: இது இரு பரும வரிசைகளைக் கொண்டது.
3.கே பருமவரிசை:கே பரும வரிசைகளைக் கொண்டது.
4.பன்மப் பரும வரிசை: ஒரு பரும வரிசையை ஒத்தது.

array, multidimensional-
பன்மப் பரும நெடுவரிசை:இது சி மொழியில் இயலக் கூடியது. இதில் தகவல்கள் வரிசையாகச் செல்லும்

array processing-
நெடுவரிசை முறையாக்கல்: ஒரு தனிச்செயலில் முழு நெடுவரிசையையும் முறையாக்க இயலாது. இதன் ஒவ்வொரு கூறும் தனித் தனியே பார்க்கப்பட வேண்டும். இதற்கு வளையங்கள் பயன்படும். சி மொழியில் பல வளையங்கள் இருந்த போதிலும்,மிகப்பரவலான வளையம் பாஃர் லூப் என்பதாகும்.

array processor-A high speed computer.
நெடுவரிசை முறையாக்கி:ஓர் உயர்விரைவு கணிப்பொறி.

artificial intelligence, Al-
செயற்கை நுண்ணறிவு, ஏஐ: கணிப்பொறி அறிவியலின் ஒரு பிரிவு. மனித அறிவு நடத் தையை ஒத்த எந்திரங்களை உருவாக்க முயல்வது. 1950 களில் உருவானது.

ASCII, American Standard Code for Information Interchange-
அசைய், அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்ற தரக் குறிமுறை:தகவல் செலுத்து வதற்குரியது. இதில் 7 பிட் குறிமுறைகள் உள்ளன. இது ஒரு வகைக் கோப்பே. படிக்கக் கூடிய பாடத்தை மட்டுமே கொண்டிருக்கும்.

ASDL, asynchronous subscriber digital line-
ஏஎஸ்டிஎல், ஒத்திசையா உறுப்பினர் இலக்க வரி.

ASP -
ஏஎஸ்பி:
பயனுள்ள இடையப் பக்கங்களை அமைப்பதற்குரிய தொழில் நுட்பம் இது 1966 ஜூலை 6. இல் அமெரிக்க மைக்ரோ