பக்கம்:கண்ணன் கருணை.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பக்கம் வரி G 7 8 9 14 I 6 I 7 I 8 I 9 20 2.3 24 25 26 20 No 1 36 .# 25 5 2岳 6 II 13 Ꮾ 22 7 4 14 I () 6 27 30 31 4 I () 24 25 30 12 19 25 8 I () II. - | "I በm I o' I (; 22 IO 2I பிழை திருத்தம் தவறு புத்தக சத்தியத் குளம்படிக்கு ராஜபோகம் களைத்து வில்லெடுக்க வணிகராவார் கணவர் கான்டீபன் எனக்கு மறைத்தும் கட்டத்தேரியாத மூடிகிடக்க அவனேயர்வான் இறைவனே தொடாந்து பெயறே செறுப்பால் மகன் தெரிந்தவ இருப்பேன்ர் துணைவனுவேன் தோரும் சூட்டுவோம பாய்ச்சலை மறந்ததோ மக்களுக்கு வேந்தனை இணையவனுக்குப் து I_ பெருமானே தொண்டனும் போண்டமாகும் Joss (1)] கருனே நீலக் கடல் கருனே ஆனே நாண்கன் திருக்கதவும் மத்திர நாராயணுய சரியானது புத்தக் சத்தியச் குளம்படிக்குக் ராஜயோகம் களேந்து வில்லெடுக்கச் சகதியும் வணிகரவர் கணவன் காண்டிபன் எனக்குத் மறைத்து கட்டத்தெரியாத மூடிக்கிடக்க அவனேயாவான் இறைவனைப் தொடர்ந்து பெயரே செருப்பால் மகன் தெரிந்தவர் இருப்பேன் துணைவனுவேன் தோறும் சூட்டுவோம் பாதியில் நின்றதோ மககளுககுப வேந்தன இளையவனுக்குப் II, , ) I ԿlծI பெருமாளே தொண்டனும் பேரண்டமாகும் Л.ЛГ.Л)/ கருணை நீலக் க டற் கருணை ஆணே நாண்கள் திருக்கதவம் மந்திர நாராயணுய