பக்கம்:கம்பன் காவியத்தில் விதியின் பிழையும் அறத்தின் வெற்றியும்-2.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

355 ச வ ல் 1 ம் பா வ ம் ( தா க கு ம - 24 ட 3. அ ற (0 ர 0 0 ன ப ட டி வ தி க ; ம் 2 று %97% ம் வ உ ம் ே600 ட ட % % or wச. அவை முதல் 1 4 4 4 m (1) 07/ 17 - 04. 4 %, 4 7, 0 4.கைவு ம் « மு -ை71 44 ம் ஆ மஸ4 யும் 6 - 04naduம் 4 (52) சணn 7 ம் natuம் யு ம - வைகை n 6 7 071 4 ம் வ று ம் டு 9 )

  • ந + 4n4 சன ப 4 >; <் நீ 0 00 4 3 4545)

» Ag ம் ம ட 6 ( மல்ல. அவை 4ை ல் சுத்தி க nA pm - 6 ம் . pp 7 ம் வ ண ங் (6 ம் கையுங் Amn 6 ம் , அவை % 0 4 0 0 97 ம், அ ம், 424 தா 997 ம், தா ன ம் , 2 கி வ ற று ட ன் க ண ா கத சாை % mn (6 ம், 15 ம க ச ந் த சா று ம த த ல் வ திரு // சன று ம் நபர் 4 » தை ச சா றும் சிதல் வத் திரு க க சா றும், 100 4 காபி அன்றும் தைல் தெரு 14 77 சன் டி , %) வாரித்தால் 77 ன லும்) வை வை 71 71 70 vைn) w (பாக, 54 கவwn டி யை எ றும், நமது புது வர் க 3 ம க சூ ழ் uெ 6 <a த, . ' 6 / ம டுவதைத் 2.0 ண ' 0 ம் . 12 (/ 4 /2 சி க, ளி ல பு சூ 7 ) 7 ம் வ டு + 6 +1 + அ தை திரு 21 (gn Wா - 4 nA n ன ட டு கி க றா - 2 19 vA mண ட் டா சி / டு க கு க்க n a » Au) ன் 2, ற wை » தம் திரு 20 g n 2 0 4 4 240 ர ட ட / ப டுதி 2) த - காவிரி நதிக்கரை wன ம ட டு சன் கா% எwn />2. Am ) 4. ஓம் அப் , 41, 0 0 4 4 4 4 m n க கொண ட ம ட / ப டு Am4 4 4 4 am - 974, 47 நூளை , தை ந ம க ரி க ற கள் / கார் 47