பக்கம்:கம்பன் காவியத்தில் விதியின் பிழையும் அறத்தின் வெற்றியும்-2.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

26 2 ) 23 A கதை , 077 ) க ச டி - சி465 4 ) un6 App n Am - 47 க்க ள் கூ ட ட தை க் க ட ம த் 2, 7 7 7 7 m (5 ன ன று 6 » 1 6 A6 mn ( க ம 4 கை 4் ல த தி ரு , A4 ளை சில சு கரம் ," சச lை wன ாை டு ள கள் சல் Vn 0 க டை 4 4 4 0 1 2 6 2ny 24 ல் க று 4. A wild க ச ன் + ம் ம மா ன ன ச ச ச m)/த அன) " ச ன றும், "கல்கி ர ைட . on 4 : பா » » கட சி ஆடை க கல /1,4

  • த்தம் , என் கை AAA க ம றை A my ம்

2 ம் ப டு : பொ ரு ள் ( 4 51 ன் ச த கதா சனா A1 97 87 on A5 4 றை தொறு ம் த , த ஆ 4 4 4 4 பல் ப று () 4 ம ல ம் வ 40ல் லும் vெn @ 73 ம் போது புத்த மத அன்றே " என று க ம ( 90 டர் 67 ம் வ கை மேல் காண சிரோம். 10 ம க க று க ளி ன் 1/4 02/ m 74 075 ( n ன ம் m & 4 , அ ன ம் ( நாத், கி, மனு வwறி போன தண் 6 டை வ க, 27 பு க & என 2 ம் ஞn ச7 & 0 0 % இw 179 மண மறை un m) 2 mm mL W தானம் : un mm க ச ன 1 ம் க ம் வர 30 1 ட டு க க. உ Am 7) - | ' ம ம ண ம் + (p) » 4 அy 0 »ோக்க ம று வ க க க சா த ன் டை வேகதற 4. <் ச ன , சூர 07 0 % Ftv n" < vறை tvார் தை 41 னம் என 71 4 4 4 5 தம் & த க ம "எ ன று க ம 1/ Pon )