பக்கம்:கம்பன் காவியத்தில் விதியின் பிழையும் அறத்தின் வெற்றியும்-2.pdf/3

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


உn 1 4. A nu 4 mj த க டி20 + 5. P. 4 , an 4ன் 2 ரன் 7 w an ரு - 7) ») (0 /) _ ட ட ம் ( மூசன 77777 2 1/7 to hang y p் (0 (1) ட் ட ) - W X புத்த 247 / 2 n ஒத த 2 n x^ ஆப்பு 1ெ 07 »Tv 6 ( 1 ) 7 2, 4 ம் A n(மத் தன் 1925 2ள டு ( அட 4 N 09 (ந ட , 2 டி புhதம்) ஆகஸ் டு 6 -ம் தேதி 30 41 4¢ : Axe மை ய ன்று - u) M An 4ம் தை யம் மைட் ட வை. 21 ய ய | rbம் யு டு , 4 0 wர வை , க ட ம் மள் - திரு அ. சீரளி கா + , 40 +nறா 2, 4 ம் ம் Aph 40 ப் பா ளி, 4 ~த் து) 7 ட வ ட் 2wn 19 vைளரி, வத்திpn4s (2 3 4 & A,4 b, 6 6 ml பள் ளி (8 : : 0 % மேல் நிலைப் பள் ளி) 27 (3 24 நகர கூத்தியாக தியா ராரி) சாyை ( 4 />w 22nd 2. ரிக் அப் 7 ம் ப க .

  • 21 a/ ( 2 (v் தாக்க ம் 4 ம் 7) v1)
  • ராம் தன 44 4ல் த ஃதை w்டும் 444

U V (1) n + 1/4 , 5 ) AM0) Ai o 0 0 0 v்த 4 U) 2 4 4ம் பற ற திரு அ. சரி வா சடன் பள்ளிப் படிப்பு 1) சy » 4, ளிலே AA (b தலை 6 Un pn 1- 2, AN! A 2 » க ளி ன ம ) - 2 கப் Jட் (1 கம் turn (4 +W 4, n » A m, Mah, ரெஸ் 6 +023 -ஸ் டு ஃட் 4 ம ர று ம இநதியV யொக 21 டமை 1 to 11-ம் ,தா <d wளம் 4 na கல் 4 2 1,w 7 7 று ட ச றெரும் b ( 6 7 ) நாட 5 பு 2, 7 ) , 1 டிடு தாம். 14 31 -ம் 2 சன டி * க. )) ண் டாம் உசு . ம ) ஈ புத்தம் தொட ம கw 6 Jாக