பக்கம்:கம்பன் காவியத்தில் விதியின் பிழையும் அறத்தின் வெற்றியும்-2.pdf/4

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


49 தி, - தி.5 11 ம் க ட ட ங் களி வ % கிசு 27/27ா - 4 - 4, 5% .. 274 4 2 4 A N) | Jட்டு , களம் - 04 1.02 சன 2004 ஓடுதலை 4) - ல் ப ட் ட ர (1) 7 தரம் | 9 | 2 - காடு அ /, w (6 ம 14ம் 73 மட vெ 7 ) " 97 a m AN! னே னை - in a " in 2 P ட்ட கதி என பொ46) 4, 7 சடw u vட் டு வ 10 % டு வ 74 2,nர ரா(ம் ) 4, 64 ரத த ட & A) / vட்ட 17ம் 2தன "0) 77 ம/ 4 அது/ டு டை A 240 / 1.4 / பு தடை / - /- 2, ( 97 ) n. தி: : அ. ? , ,n 4- 4 14 4 3 - ண 192 % திய - (0 0 ன / u7) 2 4 1 & 4்க 4 , 0 m 2 ( No ) 24) ம் , 10) An 4 து ட் (/) (/ w) Su/ ம் 07um) 2) தஃசட் - 27 Ar744 எது ட் / / Uைn punன 0 1 4. ... (00 ) / (/ டை / சன் 0 {\ n ) / 971 n 19 4 6 -ம் 2 சன் டில் 8, 6 இய/ ம ) 051 0 1 /2 ட un 24 ( 8 % திடீ( 4 x 1 /h) ( ைட LAWர் , த ரை ப் பு நடை (AN ன 4 / 6 4 K அ ம் , சி ன ச ம க ட் + : டு எதிரn 2

ேபாராட்ட 3 க 3 to 4, y 2 ) ») Am />ள ட

பை»7 7 ேபா 4 அப் : uh 2 nட்ட % % %; ட ண 9) Anடம்பு 12 2 7 சன் 19 5 », தாம் - பின்சார் . | 19 4 7-ம் 24 மனை டு ) தாட 12 2, த த ாே wே இ () தி ல 10 07 17 (/ ரடை | A B » 4 டு உl % 0 | ட் (6 அ ட் த க கு அ, உv ( 17 (/L Ln0. 4 : 2 4 ரவி, டி- சன் டி ம றன !