பக்கம்:கம்பன் காவியத்தில் விதியின் பிழையும் அறத்தின் வெற்றியும்-2.pdf/5

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

( டை (401 ( 6 ) டு , உ, 4 ) பட்ட ) சென சாம் த ரா 4, 22 4 24 40 n/ ட' – 5 ") (5 - 54 5 /, /) (1 44 - 2, ம, வ, இww த த 45 of 1% - - ww=1 மு & 8 9 17 274 w| 1) 17 4 ) / 2ஏணியம் ) ) 4 ) r71- 2, சா ) - En Fb 044 1ம் ( 10 ட் ட த த கட்சி , 4 401 0 0 ைம ப பு ப ன த ல் ( - டு பட்டி ) 24 Apnin 3 ம் ப ட ட ற த , மலர்) ^ . சு ( Unpn ட் ட த த க : 1. யெ 4n, கூ ) / ரி 2, சி (; ) - நியுட் டார். - 19 A/9 - 22 ராடி 5 » Aw 4, = மயூ of ov ட த ட 5 த ட 2 டி- ல் 1 பட்ட 604 திம : அ / ஓரிn 4- ஏன் கைது 8ெ- ல ய ல் ட டு, ம 4, ரை R 4 T 17 ) - ( 6 டிவம் சிறை wo y தி டை 4 கப் ப ட் டால் - 47 கடி + 8 93 8 4 ) 2-0 டு ச ( 1 ) ன 12 தி ல வ ழ ை4, 7, 8 (5 ம் /. (1 (் த ன் ட 70 71 % ந க க ம் ஆ 770 27 n - அ, p் - mm - த ரு 2 த ப ப ஆ அவரு ம ட ய (க 60 பத தி ன ந ( 1 ) ( 70 டு ) - ? 4, 4, 6" ச ( 41 42 2, தம் உ. 17 - A ன ் உரம் க ட .

ெகா டு +7 ( 1 1 y7 • சர அட த (4 டிகி)

- A 73-4 ம் (த 2 min 7). 4. 1 - 199/-ம் - >ள் டி * * (ம் + அரிப்ட் -க ) (4°, n ன த 7 6 1 % V ட் ட யே 4 திரு ! */ 4 ஜூனி 21 ) 4- ஓர் 44, 74 47ட என 4, 7 ம் , டி , 2 + 07 ) an | ரு 24 96 4 சாசY IN 97n. 1 டு த 7 {\n 7 முன்ன ர