பக்கம்:கம்பன் காவியத்தில் விதியின் பிழையும் அறத்தின் வெற்றியும்-2.pdf/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

'அண டு ( 44 - 21 - + சனி), 7 ட ன, 2 0 n {0 h: 14 புலம் {(n.) -- 4 / 2020 / அ த ம ) பு ) (/ ரி 2 - ( 6 »ே ) 4 ம் 6 பட் டு ப (/ wர் 2Arn) ) த தொடரி Ayato) 1952 -- ன பு - 1/4u 29/w் 404 ஊத்த U 19 2/ A4 ஒ » 1 2 pm வ (ந த ந க ர ம். (4 ை. அ டி / ப டைw/ (Anal 4 2 /04 - 64ம் * 27 2 Vட்ட சிரு : அ து னி ஒn 4, 744 தேர்தல்களில், 6-ம் 'புத்தர், கிராம » 1440ம், திருப் புக 4) தொடு திகளில் 520p ம 4 தே ன் ந ( 7 th 0 -டு பட் 2 n. உபு: - 43,4 / ணி 1, m (A Fw /nக உ பு - 4 ட் ட ம ன றத் தேர்தல் / 2 ), விஷ் 9 4 2 ( 2 ) (0 ) - ( 3 (A/17 - 24 24n (2 4 9 6 2' தy , (4 + 4ji ப த , ர 0 0 '/ / 1 N t" » க ம் / Vy ( 1 97 ம். 2) : Uh 4 திடு : 2. ஓசி 20 - - தலைமை N - /p> ஊராட ) பற ற தீ” 20 த ம /) = தேம் ) செணி கமா அத் தை (6 Aw? An » கிறw 4, - சி. wரன 6 , 7 van : டு <d 2, 4 ம் ம் ம் கிய கார ண % % 7in 4 - m n = அமை / தரம் 7 1 4 2 4 4 4 4 ) 1450 - 40 --- 2, ண, 4, An திருடு : அ. சிரளி ///n 4 p த /2 n 2 Un Yை ) ய ம் ந க

ை0 4 4 சyை 7 (4 (vட 40 1 4 4 2 தாள டு