பக்கம்:கம்பன் காவியத்தில் விதியின் பிழையும் அறத்தின் வெற்றியும்-2.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆனா ) 9 A 2 (9 10 +. 1 ( 101 டி ட ட U / 8 %E%, an 4, 7, 8 டி2, 077 14tv to , சத்த ப் பட்டி, 4 71 77 ல் / no on (0 4 49 40 41, 42 காசி, 4044, உn 64- /**/*/ அருப்புக் கோட்டை () ( 6 ) ஆளி ( உதாரி'n 775 4 , 4 , 4. தளை - (0 டிரக் A, 40 « ) 4- _ க த் -7 2) 02 | தம.) (/ /> 4. . | சனி 2 n. ராம் 1 on 12 (A mள 4/ (் /» 4 ) n (4) 140 4¢துமன் 4 b) 1. த தை ப் (/v 10 ( 4 உ ரு 2:22 A யும் ( n +1, 2 | 3 சதா 4) சஈi .. vரி 2, மு (ம் (4 ») / ( h பத் 4-0 my 2 Anuy n இ% க க க / ரிஷம் : தாட் - 1, 4 of u் 3 - 6 vட்டு பரணி பாரு ; தன் . /4 2, 2, 77 9 - 01) 4- 22h 31) Vட்டி 2' ( Jட் ட 1 n {} ( 1 ) 17 ட் ட த இ ) (4 > >ாட் 19 2- 4-0 9977ம் 4m 27 Dw/ பும் படு c^ ) 2) n. ச , n 0 2, என் பy (1)ராட்ட » 4, 7 7 1/ 4 லைனி /9s 4 -( ( 97 (4) சy 1 ) F7 2, 1/ /12 07 ( 4 ( in P, A\" /» 2, 3 4 5 6தமத ச ோட் 9 ^ட்டு, இரு : 21 - சி ச»0 4ன் 17, 4, 7 சVை / உ று! (v 20 ரn, > > 7) ப ( 4 ) (/ Ewn w் (Ct(PdYCwe r 0 8aK) கு. குருசார - /4 6 6 - 22;ண (6 - A சிறு & A won எ : பதி 9 தி(D, : +447” மை - அ. 4 ) சன்