பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/67

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


நம்மை மேம்படுத்தும் என்னங்கள் 65

  • எந்தப் பொருனையும் ஊடுருவிப் பார்க்கும் டெலஸ்தோப் என்ற தொனை நோக்கிப் பார்வைக் குழாயும், அக்குழாய்களில் சிறிய பெரிய உருவங்களைக் காட்டும் வகைகனையும் இவர் கன்டு பிடித்தார்.
  • சந்திர மண்டல ஆராய்ச்சியை நடத்தி அவற்றின் மூலம் சந்திரனில் உள்ள பொருட்கனைக் கண்டு பிடித்தார்!
  • நட்சத்திரஇயக்கங்களின் நிலைகள் என்னஎன்பதை அவர் உலகுக்கு விவரமாக விளக்கிக் காட்டினார்.
  • வியாழன் கோளை ஆராய்ச்சி செய்தார்: அந்த மண்டலத்துள்ளே நிலவும் நான்கு நிலாக்களைக் கண்ட றிந்து உலகுக்கு புதிய ஒர் இத்புதத்தை எடுத்துகாத்தார்:
  • சூரிய மண்டலத்தை ஆராய்ந்தார். அதன் முகத் திலே நகரும் தரும்புள்ளிகள் என்ன? ஏன் அந்தக் கருப்புப் புள்ளிகள் சூரியனில் தோன்றின என்பதற்கான காரண காரியங்களைத் துல்லியமாக ஆராய்ந்து உண்மையை உலகுக்கு உணர்த்தினார்.
  • பூமி தான்் சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது என்ற கோப்டர்திக்கஸ் கோட்பாடு உண்மைதான்் என்று உலகுக்கு

கங்கள் உள்ளன.

என்பதை முதன்முதலில் கன்.ந்து மிகப்பெரும் சர்த னையை உருவாக்கிய முதன் மனிதரே லிலிகேதான்்:

  • சூரியனை பூமி சுற்றி வருகிறது என்று உறுதி பாக நம்பியவர் மாமேதை கலீலியோ. ஆனால் அ,ை ஆன வம் பிடித்த மதவெறியும், மூடநம்பிக்கையும், பழமைப் பாசிபடர்ந்த நெஞ்சங்களும், பயமுறுத்தி, துன்புறு திதி சொன்ன உண்மைகளை மறுத்து ஆறிக்கை விடுக்குமாறு இலாத்காரக் கட்டிாகப்படுத்தினார்கள்.