பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/74

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


臀2 ஆலிவிதுே.ாஜிஜ்

  • மேற்கண்டி விஞ்ஞானக் கண்டு பிடிப்புக்கள் எல்லாபே, மாமேதை சலீலியோ கண்டு பிடித்து விஞ்ஞான உலகுக்கு வழங்கிய விஞ்ஞான தொலை நோக்கியான" இாரதரிசினி தான்் காரணம் என்பதை எவராலும் மறுக்க முடியாததாகி விட்டது.

மேலே கூறப்பட்ட விஞ்ஞானிகளில் ஒருவராவது: "வார்வைக் குழாய் பெருக்கி, கருக்கி இல்லாமல் எந்த துன் பொருனையாவது பார்க்க முடியுமா? ஆராய்ச்சி தான்் செய்ய முடியுமா?

நியூட்ரான், புரேட்டான், மின்னணுக்கள் ப்ோன்று. கண்டுபிடிப்புகளில் உள் ைஆணுக்கள் மிகமிக நுட்பமான பூதக் கண்ணாடி மூலம் கூடக் காண முடியாத அணுக் கனாகும். அந்த அணுக்களை அடிக்கடி பார்த்து ஆராய்ச்சி செய்தி. கவீவியோ கண்டு பிடித்த பார்வைக் குழாய் கண்ணாடி வில்லைகளின் உருப் பெருக்கியும் உருசுருக்கியும் இல்லாமல் முடியுமா? வாசகர்கள் தன்கு சிந்திக்கவே மேற்கண்ட கட்டியலைத் திரட்டி வழங்கினோம்:

எனவே, கலீலியோவின் காலமான 1564-ஆம் ஆண்டு முதல் ஆல்பிரிட் சன்ஸ்டின் காலம் வரையிலும், தற்போது அன்ன விஞ்ஞான உலக வித்தகங்களின் வளர்ச்சிக் காலம் ஈறாக, கண்வியோவின் டெலஸ்கோப் என்ற தோலை நோக்கிப் பார்வைக்குழல், இல்லாமல் எவரும் எந்த ஆராய்ச்சியும் செய்திருக்க முடியாது என்ற நிலைதான்் உண்மையான முடிவாகும்.

எனவே, மனிதனின் விஞ்ஞானச் சாதனைகள் மென் மேலும் அதிகரித்தாலும், அவனது தார்மீக உணர்ச்சி மட்டும் உயராதது ஒரு பெரிய பிரச்னையாக அன்று முதல் இன்றுவரை இருந்தே வருகிறது.

இந்த உண்மை உணர்வைத்தான்், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின், என்ற உலகம் போற்றும் விஞ்ஞானி, தான்் மரணு வாயில்ே