பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/118

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


致]0 1994’g) : rı sı tr si quay9ạloygyűjo uogi • aeg o regy199ff | nrısınırı gio's uso · 1,9‰gy rısı o tā | ựato uso (nrıs'ın aro · · nogo uços 1:siso (os «sog? ...it’i 1ęg off gyri sa obĩ soţi.tsakė gildiosijo įs; (to stog),199|?

  1. quae : uso urri

· 1995'te) rasa o obĩ | you've sy utoloji • Isa sig og o uso |rī († ugarīgu do fø §) são o ro@) i głą9 || ? uiridiri 057 AT : ,dog uo? | so gangsayo (ĝis ri · n3 %) so sto (9): i jarı şi sýslu(vegi suo si sı必 必ao? o ¿? | Jiro (ĝiago si ago uri flog) off ro Ɔ loĝ9 | argjrm Juga un o 57 · Craeg o uso | uri għġjās un qi

A3 이 : 9城 : 약 5: 5 : : : % (9%) 4ng n隐喻逗灵9809军将先写gn习

logorog) ‘ ’ 1991, ao * * rog) q; si ugoslovous? $110,9 ĝojo į · 1,9 -a qĒĢ · t, 57 so ‘ ’ ao 'flog) urīgi ri għoġjąo qo qoyoqjo 0,9 ĝi regy1991; osog o neg) yo vegi : : : uovo ogłosos · ş9 -a · @ § ' ' + sa si do teg) .ss ssgo ra sự sụo uoĒģī£9Jugso Juoso si olara o fegy 1,9 ugi do o tsog) y weġ : : : uolo :ả 1ço -a ' ?喻。 ¿Nor?gg EsgQuudyo o uogo ouri &