பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/134

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


116 ! * Juri rng) og · · @@ #uudiosyo ugrio? #ris.ur : utra ' ' ugi o usẾg) 闽瓯49英4岭戈‘urr · · · ·ligi o usog) li sosiąog uoff off o.arī 女--*史 11ĝi suos go

  1. # # # r' : uri

1ço.us {

  • no-tsi o „upto ga rī£ şi şi :

fløs@ışı so „ươi sợơarı o $ · fto@ığı · so Jao įsito giri : ortos@rşı ' (& ơn sự so gara o : fløs@ışıro juga fogari o $ stos@ığı so Juga so giri o : おs bg ono gï qoqa udo qoỹ qø@192.199ő · 1çoğj {luogo usvooluvo so sử sĩ ri qi sẽn (logoșaes) uşoujo-qo • * ngi aeg? $1.8 139 · · | uri uogło si uqogħu, quor, 1,9.11@uļo必o uso i urī£rı soğřorio'r gjaso ĝis uri giori · Mgogoșoro igo • • uș911@ -1,9 ugŤ · · 1932 §§ 1o 199 · · |:uri suo sae si o uri nori uço u@ 1,9 ugf ' o seg o £12 {: url : uo (ĝojo sĩ sợ uń · : Ję9 uso 1,9 ugi logo? 12 #: Juri : ug gjo ura o : org