பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/138

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


120 o@) ura qť urīgosodeqprif@s@ ₪ 09(3) (u đgyfă”)ulog) og googooo qolusoe) 1991» ogofio», rng)&oqo uoso -sĩ ŋo sɔtɔ sɔso -ilogoujo0q21eg) go ou árı gif@qøretøy 11@go · @ · · și aj역 A, .gs A**fű 1999.9 ° ' ' qag) 199ųnơngofio | ujo į soviqi so so s uso so si suo ‘ : 1liquo spoloġoġ tuo uovo sự sợne • : qig) og skog ogsquae q. in lo1ņ9a’ış9-a qasố sơ riqattēąglo B ualegoan sano |uga so gì so ‘ : 1 uso uga uso uso o uso uso ‘ : (u figyo) -®ჟ) ·· uoff · § 10* rng) o si qa@ * 591919 uso@77.7 " ' um logog) gjų ra;©ჟ, u įsipaq, gt grootsi I o was o qosiyaso i uo viso oggi ɖo luogo y pygo os q; ș · · ju từ • • għrtormg)(5n qi © 39 uolųoujo07' o ' um laeogotoją; į ri }}ango grognough 1J. Ja sĩ gì ? : ' uoơi sẽ sử gigi ajo uno y llajengo :