பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/165

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


147 ||1990) 1990s tog 41 so on sa ga Go ra ri ri :

  • 1177.6079091;Iflog)

| Igoumog'où filogo uso@yog · · @@ puriqi 1990. uale șiwo ŋuotoon gırı sori sās rī tās GT y ||199 urmloogi sørøso qafe 10 1191,919 ự do ở TT to ŋ wo ɖo ao ra : ||· 1,2-1 · · · reg) igo uosto muṣito usvoġ09 !!!.do?non ự do ĝ Ĥ trí # '||499-Trøg) @@@-u@ąİrto ‘q’ ‘gj (u9 ự so ự : 139.II-711m -709-ıftog) gøfısı sooof¡ireg) |*2공TR허버그러허버그이터버 역, r, J M : (ų91,91(9) пове@ 425mga qa@? uso sąjloost | yogi ga qa qa qa luosoga uÚT?!!! (uogų9 冰水水永 qi@s@ @ @ tại ao longa go 1,9 FT | uouo quo suo u svo svo sự so sự { Igogluqa ' o grouļotto@TŲ910e3-don | uri ġo ġi uglog si quo ự so ự $ do@g99th 77 uopćegorių,94919 |luo ự so uso spowo o si :