பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/175

From விக்கிமூலம்
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ot!? **

• Ajo ugi · · · · 1,9 uso sĩ| • • u-1 · · ş9 -109rı |surilo uoluog(@īnogaetųogi i węgigosos uosogiono : ; u@ : Auri qasīąť urīgo sĩ sợi sẽ gì đỉ ra |:Muaje' uosogło uosog: ‘ uso uoluri-urīgiorigjort : : z • ujo ugl • • u91,9167lu-a so -atoori uriuo uffgffgf unøysująo 1 : uqośliwogło uso ‘ : luo unqis@ą; jųng) · đì sợng qỉ đi · n | · : uagogjogo : uaĵo : uqyoğjo uos uoluri dari : : : :rao igo (* · · · · · · 1,919) · · · urug) olurn {@lo必· · · ĝi* u don@ |:(«non origin oly)ụuspurgario ugırı uogi : I uri usĒģos uri uri ugi oŲ { quy9 uļ9-ą iş919 qi@@ qs · · ifø9 @ • • įasogono y :::), sudėjo jaiosojaessoasy qø40) • • 1,9 m (c) · @ rī sĩ ược đi rı | spanų uo Girl@lugarī usonrī£ 1 - urī@@jąow uqo&sourīgırı : ‘ }哈© đì), * · · · Ro · @ rīņoweșới Q {i filoloogiqoqeggilussoluogo : uqogħu? $ $ $ ora -