பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/37

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


}} • (fi) • ~1· ’ung9-æ ự sợ ri qi osgfa off | ··圈圈·49母 osgi giovitus ģitus ! posso uso · @(f) ~1 · Ingoo uJowego rion.us? Iun sĩ sĩ ướwegs : ! 41 skoo {)o? ’ ’lırīg)ņa ug pas ges@ - 41 luoso os spijos us !1171 p ≤ 0,3 - | | qī£ (9 · · 111m – · · §§ į ' ' qigo ’ ’rşı sog) },ĝ Ĥ ĥ ĝ ĝ ĝ | .uae vi stori(; ; • soff} o ffoto シ }{ ungo głowo - risgs ! ”必员 qī£5 go 'urn - ' ' luwo wygio sự - ? * | ự so ‘ ’ fri fogy 当必Ķ Auvo ĝi u so si tuo ! qing · s · · · @ - įrogoțifi) ujoriĝosĝłąogi - uapoqogħ · ცჯაoff -g) • • & -·晚· | groogs - apoggio - ĝi yoqpygiasso - ĝis 叢 giao · s · · · @ - sie & qs f() - ), ujor, gjoĒĶsayoff - 1149 0,9 g, ĝi * - :

萨 so پسبوسپ; a gi @ qs qĒ - 19eg gỗ gjo - o wayo ugo głąosofos - uoff udyo” - * : ‘rioko u d r - o goog) to o so o qĒĢs ugn - s ugi uo uga11,9% - : · Mgogo -母·é·戈·岭密拿* uga ugn - Ģgi tuotų įgi yo : uus” - $ (ru.