பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/54

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ugog sí (n s) (si urteqoso; ĝi foto) - ploog ra qi-a so - sfi urato) 199gầg) 110,9 ĝi uso ĝi s 110,9 so ‘ luogo - $ | 1149 uụ9 gs uzņ9 - gf o uri ga + - : ·ra·ko· 攀参见卷警卷给繳og)§ 129* som知朔.us -s-agora占4鲁迅|-必 ||$ $ $ $ !$ $ $ uri i osogariosłowo ɖo - uaĵo ĝi uori * - gara · · jego o rn - soafgøff o uge · @49@ s’ao Ji so - asoofsąoffî19 - - <.*آسان S 00S0L S LLLS00 LLLL LL L J 0L 0L LL 0L S LT LLLKS S qī£)ņi urig) · · ·· · · · · * ogy§ 109 · 1917 · · MusĒ - Ģ-agora ugo ro - • • || Juriujo gíogs i - uoras unui ri I als parnosiąs ap - ulayogju@ri * - Qırı + + ' ' ' oog) ? leo · 19'n · · Ijo - s-agora uş9 (9 - sogo.Hoşoğog('rt's fr |- ' ; ; ur. I suo so ga rastorio; ĝi - uaĵo ĝi uorī x - (nr.的 * * * ... » » » »– ‘ “ ’ (og)o 1919rm ' 'lus - Ģ-nuori „go to省 ** || Nossaso - uusaegsor. I- $ $ $ uri | .ua/9.htşgıras' ri - uae§ 11or: * - ar og * * ... + a- * · · rogoo 109 19 sm 41? - Ģ-ıçørı ışø o - •

  1. s'issori - s uri ;- { { { uri i uolo uso uva uri - us !și uș pı * - : ora