பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/66

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


48 · · · @ @ : ·ludođi sứ mạo đi so - op · g · · · as £ - -ī sofi · @ - - | un@ą911@s usĒigioso | s: «¡9 J/ o - ĝi 0,9 s¿pgıçı g .ua/9 - 11s rīlları * - : · · @ gy · · ·ludo- đi (ĵigo (fi so - q}· to ao sẽ - -ī sofi · @ - o | urī£ąo uolussgi ayo 1 - || 0,9 || ? * * |; ito,9 g. udgø - 115 - raugi ri * - ‘‘rrio | ||{șqiri · · · 1991? - qøự09 (99đi · Ilito)} $ $ $ $ !; ; ; ur. 1 garalijosłapy $ - si qo : ilogo * - Ho · ’urmg)· · um sử - lo soos · § → · § - · (ng) loo Ji -0,9 | nơi nổ sgïoso y sy s usaĝo apo uri sĩ sẽ |quous y uỷ tỷ suo - o Jowo 41 0,9 % - : urn · @ «ø · · · Îằoqı sĩ · Ro · @ : re qiri · · · 1991? -qoso sotsi · 1119 - * * II pas grogiri so i ri sứ gì sự9 & o fiqi |1/TIJĘisayo yo - ĝi ayo : uago * - Frı “z · · · Jurag)· · · · jurngolo – ·đỡgo · § → · § - “ (rig) igo ga || -49 .....————5·1象„” | ongitusyon ris? I rī£ 0,9? uri viri - $ |g, wo sự mở tỷ als - o uvs 41 0,9% - : urm · og 9 · · · ŘoqīsĒ sto sĩ) tio - oqırı • • • 1,9 sĩ -qgụyo ugođì o uso - • · govo usogarios I- uri so unyo @ - : | uri uogfap y sĩ - Ģ ayo : uogo * - $ ora