பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/67

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


o@sura qľurig) sodeqørif@sgo' ossosố 岭 o (golpegeđi ure)que@wp | q:fi)rī 199Ġ : i 1991 rođỉeggi igornugog199.19 * : | qa@urn {trig) aeg : i . qø-lÇs'agoģi ĶĪoje)$j.fo@) * * IỆgs · · · loog • g • Ing) · Novog · @ : ? sąs · · · · ·#ı · s - qøg? Hm · · Ijo - • | url Tựwo yo ga i ri ©ayo @ raqī was į 41 oveựio ga ri !!! - uwo ŋoģi (ve * - : sąs · · ự · H.rn : ğ , g – · · · · @ qs 4,99 · @ -1909 m • g • • || Junio u oġi svo į ato |y on y de - ; )graxo y so garāsā - aeri ri o usĒ * - $ *** { qir7 · · · 1ņøsỆ - qøggo sođì o urte;} ||$ $ $ $ !{ { { uri , gırnusosayey@ - iĝi apo “ulaş9 * - ora · uus? osfi o no· įgo · @ : @ : 3 · ftog)' fm * off · & - Igogljeđi : Isā - logo || Jaglowo ' us toga riri isỹ G‘ Ģją9 y yoqm ! y dự9@rīgi ra@@ - Jura os o uso * - ura 攀 · · · 117 · Nofi ortoự09 so · @ & - : fegy · m - sfi · 3 - 19eg sjøff o nga - | Tựwo uso garī£ 1ミ gass、「 - b&egコg dsg rbJ s bg*