பக்கம்:குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்.pdf/10

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
7
தங்தை தாய் தந்தது


முடியுமா என்பன போன்ற கேள்விகளுக்குச் சாஸ்திர முறையாக எடுத்துக்கூற அவர்களுக்குத் தெரியாது. பொதுப்படையாகப் பெற்றேர்களின் உடல் தோற்றத் தையும் உள்ளத் தன்மைகளையும் குழந்தைகளிடம் காண லாகும் என்று அனுபவத்தின் மூலம் அறிந்திருக்கிருேம். நமது நூல்களும் ஆங்காங்கு இதனைக் கூறியுள்ளன. மனத்தத்துவர்கள், உயிர்நூல் வல்லுனர்கள் முதலான வர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுள்ள முறைப்படி அவ் வொற்றுமைகளுக்குள்ள காரணத்தை இங்கு எடுத்துக்கூற விரும்புகிறேன். பெற்ருேருக்கும் குழந்தைக்கும் தொடர்பை உண் டாக்குவது ஒரே ஒரு சிறிய உயிரணுதான். ஒரு சிறிய அனுப்போன்ற உயிர். அது இத்தனை ஆச்சரியமான காரியத்தைச் செய்துவிடுகிறது ! ஒரே ஒரு உயிரணு என்றுதானே சொன்னேன் ? அதுதான் பூரித்த அண்டம் (Fertilised Egg) என்பது. அந்தப் பூரித்த அண்டத்திற்குக் காரணமாக இரண்டு அணுக்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று தந்தையிடமிருந்து வருவது மற்றென்று தாயினிடத்திலே உண்டாவது. 'பணியிலோர் பாதி சிறுதுளி மாது பண்டியில் வந்து புகுந்து" என்று பட்டினத்துப் பிள்ளையார் பாடுகிருர், ஆமாம், -~-ெ தந்தையிட மி ரு ங் து வருகின்ற ● 姆 sf f அணு அத்தனே சிறியது தான் * త్తా - 啤 郊 - リ)浮「#『 மடங்கு <2,5, he 675,3,3)] (Sperm Cell) பெரிதாக்கியது என்று பெயர். புணர்ச்சியின்போது வெளிப்படும் விந்துவிலே லட்சக்கணக்கான விங்தனுக்கள் இருக்கின்றன. விந்தணுவின் உருவத்தைப் படத்தில் பார்த்தீர்களா? அதற்கு ஒரு வால் இருப்பதைக் கவனியுங்கள். அந்த வாலேச்