பக்கம்:குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்.pdf/46

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
43
எண்ணித்துணியும் பேராற்றல்


குத் தானகவே எண்ணிப் பார்த்து முடிவுக்கு வரும் சக்தர்ப் பம் அளிக்கவேண்டும். எல்லா விஷயங்களையும் ஆசிரியர் களே கூறிவிடுவது சரியான முறையல்ல. மாணவன் தனது ஆலோசனையால் உண்மையைக் கண்டுபிடிக்க முயன்ருல் அதல்ை அவனுடைய மனத்திறமை வளர்வதோடு, தெரிந்து கொண்ட விஷயமும் உள்ளத்தில் ஊன்றிப் பதிந்து விடுகிறது. பள்ளிகளில் கடைபெறும் கொண்டாட்டங்கள், பந்தய விளையாட்டுக்கள், நாடகங்கள் முதலியவற்றிற்கு அவசியமான திட்டங்களைச் சிறுவர்களே வகுத்துக் கொள்ளவும், அவர்கள் எண்ணப்படியே கடத்தவும் விட்டு விடவேண்டும். ஒரு காளியத்தைப் பொறுப்பேற்று கிர்வகிக்க நேரிடும்போதுதான் அதைப் பற்றித் தீவிரமான ஆலோ சனேயும் பிறக்கின்றது. ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்கு ஆங் காங்கு உதவி புரிபவர்களாகப் பின்னணியிலேயே இருந்து விடலாம். சிறுவர்கள் தவறு செய்தாலும் அதை அடிக்கடி கட்டிக் காண்பித்து, அவர்களுக்குத் தங்களிடத்திலேயே கம்பிக்கையில்லாமற் போகும்படி செய்யக்கூடாது. அவர் களுக்கு ஊக்கமும் நம்பிக்கையும் உண்டாகுமாறு தைரியம் சொல்லி உதவவேண்டும். வகுப்பில் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கின்றபோதும் சிறுவனுடைய சிந்தணு சக்தியை வளர்ப்பதிலேயே ஆசிரி யர் கோக்கங் கொண்டிருக்க வேண்டும். பெளதிக சம்பந்த மான ஒரு உண்மையைப் பற்றிப் போதிக்கின்ற காலத்தில் அதை எடுத்தவுடனே கூறிவிடாமல், மாணவனே கண்டு பிடிக்கும்படியாகச் செய்யலாம். ஒரு கணக்குச் செய்கின்ற போது சந்தேகமேற்பட்டால் அதை ஆசிரியரே நிவர்த்தி செய்துவிடாமல், மாணவன் தனது ஆலோசனையாலேயே கிவர்த்தி செய்துகொள்ள உதவலாம். இம்மாதிரி சக்தர்ப் பங்கள் பல இருக்கின்றன. அவற்றை கன்கு பயன்படுத்திச்