பக்கம்:கேட்பாரில்லை.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தங்கள் மிலமையின் உண்மை ை2.x முடி 7. உ. .

தெரிக் கொள்ள மறுக்கிறவர்கள் வெவ் , தாழ்வுகளுக்கு, குறைளுக்கு, கஷ்ட ஈஷ்டங்களுக்கு எல்லாவற்.இறுக்குமே கடவுள், : ர்ஷ்ட ம், பட புண் ணிை தர்மவினைகளே பொறுப் ! என்று க, கம்பி , தங்களைத் தாம்மோ ஏற்றிக் கொள்கிர்கள் சிக்கிவர்ஸ் சொல்லி வருகிருர்கள் - - யெல்லாம் ஒன்றுல்லை : எல்ாம் :தக ளில் சிலர் செய்கிற வினைதான் :ல்லேர் வாழ்வையும் பாதிக் பிந்ததிலிருந்தே தாய்ப் சேர்த்தே 'க ட்டப்படுகிற பழை: நம்பிக்கைகள், அர்த்தி ை LA மக்களின் உள்ளத்திலே பனிபஃலயாக உ ங்து கிடக் இகின்றன. அவர்களை முன்னே வீடே முட்டுச்கட் திகழ்கின்றன, சுயநலமிகளின் அக்ரமண்களையும் அரங்க யும் கண்ட-சலும் ஏனென் கேட்.ாரில் :நோ அற கிறவர்களில் பலர் தெய்வம் கேட்கும் ' ‘அசன் அன் கொல்லும் தெய்வம் கின்று கொல்லும் என்று பgழமொழிகளைக் கொண்டு . வேலிகட்டி ஆங்கி வி.வே தயாக இருப்பார்கள் கடவுள்-அப்ப்டி ஒருவன் இருங்கல்- பாதையம் எதற்காகவே இலும் எப்பொழுதாவது கேட்டு விட்டதாகக் தெரியவில்லை. சிந்தனையாளன் இங்கர்சல் சயாகச் சென்ன்ை யூகம். புuாக வலிபர்கள் எளியோ லசை புரிந்து வருகிருமூர்கள் .மனித இயமற்றவர்களும் குள்ள 5ரித்த னத் ரும் சரதா னமாணவர்களம் ஒன். றியாத அப்பாவி மக்களயும் தாம் விக்க வல்அளில் இக்கவைத்து அடிமைகள்ாக்கி வருகிருர்கள் அவதி